Augstākās tiesas Civillietu departaments piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā, kura ietvaros organizēti divi departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni uz Dāniju un Norvēģiju. Projektā piedalījās Civillietu departamenta tiesneši Aigars Strupišs, Marika Senkāne un Zane Pētersone, tiesnešu palīgi Gunvaldis Davidovičs, Santa Vīgante, Anita Soloha un departamenta priekšsēdētājas palīdze Linda Vīgante.

Pirmās vizītes laikā Kopenhāgenā, Dānijā, Augstākās tiesas pārstāvji viesojās Frederiksbergas tiesā, Austrumu apgabaltiesā, Dānijas Augstākajā tiesā, Dānijas Jūras lietu un Komerclietu tiesā, Dānijas Tiesu administrācijā un Apelācijas padomē. Savukārt otrās vizītes laikā Trondheimā un Oslo, Norvēģijā, apmeklēta Tiesu administrācija, Tiesnešu uzraudzības komisija, Norvēģijas Augstākā tiesa, Oslo rajona tiesa un Tieslietu ministrija.

Latvijas delegācija iepazinās ar Dānijas un Norvēģijas tieslietu sistēmu, pārrunāja alternatīvo strīdu risināšanas metodes, tika iepazīstināta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmām, ko Dānijas un Norvēģijas tieslietu iestādes izmanto tiesvedībā esošu civillietu uzraudzībai, pārrunāja tiesu varas un izpildvaras aktivitātes dažādu jaunu procesuālu risinājumu ieviešanā nolūkā paātrināt civillietu izskatīšanas gaitu, kā arī apsprieda pieejamos un efektīvos risinājumus uzticības tiesu varai paaugstināšanai.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta„Personu pieeja pēdējās instances tiesai civilo tiesību aizsardzībai un tiesnešu atbildība par pārkāpumiem, kuru rezultātā tikuši atcelti tiesu spriedumi” mērķi: 1) vienkāršot procesuālo kārtību privātpersonu pieejai pēdējās instances tiesai civiltiesisku strīdu risināšanā; 2) meklēt jaunus procesuālus instrumentus tiesvedības ilguma samazināšanai Augstākajā tiesā; 3) uzlabot atgriezenisko saiti starp pēdējās instances tiesu un zemāku instanču tiesām; 4) stiprināt tiesnešu neatkarību, vienlaikus vēršot nepieciešamo uzmanību tiesnešu atbildības aspektiem, kā arī nepieciešamībai turpināt tiesnešu tālākapmācību.

Projekts īstenots, līdzdarbojoties Ziemeļvalstu partneriem: Dānijas Augstākajai tiesai, Dānijas Tiesu administrācijai, Norvēģijas Augstākajai tiesai un Norvēģijas Tieslietu ministrijai. Projekta finansējums 60 % apmērā segts no Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas līdzekļiem, 40 % ir valsts budžeta līdzfinansējums(granta līgums Nr.PA-GRO-742).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211