Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Senāta Civillietu departamentā 2019.gadā bija 8 mēneši, kas ir izcils rādītājs kasācijas instances tiesai, - Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā norādīja Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Rezultāts panākts, racionāli organizējot departamenta darbu. Nošķirot sastāvus, kuri skatīja lietas tikai rīcības sēdēs, un sastāvus, kuri skatīja lietas rakstveida procesā, akcents likts uz jau ierosināto lietu izskatīšanu, un izskatītas lielākā daļa iepriekšējos gados ierosināto lietu. Pirmo reizi Civillietu departamenta vēsturē, dalot lietas pagājušā gada decembrī, tika iztukšoti visi lietu skapji, nododot gan tikko saņemtās, gan ierosinātās lietas izskatīšanai referentiem. “Līdz ar to Civillietu departaments ir pietuvojies kvalitatīvi jaunai pakāpei kasācijas tiesvedības attīstībā civilprocesā. Pakāpeniski, apmēram pusgada laikā, ja nemainās būtiski apstākļi, departamentā saņemtās lietas varēs tikt skatītas rīcības sēdē 3–4 mēnešu laikā no saņemšanas dienas, kā arī ierosinātās lietas varēs tikt skatītas praktiski uzreiz pēc ierosināšanas,” informēja departamenta priekšsēdētājs. A.Strupišs uzsvēra, ka ar to tiks sasniegti divi kasācijas tiesvedībai būtiski mērķi.

Pirmkārt, vēl vairāk uzlabosies Civillietu departamenta efektivitāte, jo lietas vairs nebūs jāsagatavo izskatīšanai divreiz, kā tas ir bijis līdz šim – vienreiz uz rīcības sēdi un pēc gada-pusotra otrreiz uz izskatīšanu. Tas nozīmē būtisku laika un darbinieku resursu ietaupījumu.

Otrkārt, tas ļaus Civillietu departamentam strādāt ar patiesi aktuālajiem tiesību jautājumiem, nevis, kā tas bija agrāk, kad šie jautājumi tika skatīti ar 5–6 un vairāk gadu nobīdi. Tas ļaus operatīvi reaģēt uz tiesvedības problēmām zemākās instancēs, tādējādi pozitīvi ietekmējot tiesu sistēmas darbu kopumā.

Runājot par nozīmīgākajiem tiesību jautājumiem, ko Senāta Civillietu departaments risinājis aizvadītajā gadā, A.Strupišs norādīja uz visai tiesu sistēmai aktuālajiem tiesību jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un zemes piespiedu nomu. Šīs kategorijas lietas lielā skaitā tiek skatītas visu instanču tiesās, tāpēc attiecīgajiem Senāta spriedumiem būtu jāsekmē šo lietu iztiesāšanas ātrumu un viendabīgu tiesu praksi.

Skatot lietu paplašinātā sastāvā, pielikts punkts arī ilgstoši problēmas radījušai lietu kategorijai par padomju laikā celto kooperatīvo garāžu piederību. Departamenta priekšsēdētājs norādīja, ka kopš šī sprieduma vairāk nekā 100 lietas tiek skatītas uz vienotas metodoloģijas bāzes.

Senāta Civillietu departamentā 2019.gadā saņemtas 1164 lietas, izskatītas 1208, lietu izskatīšanas koeficients 104%. Neizskatīto lietu atlikums gada beigās – 649, no tām 84% saņemtas 2019.gadā. Lietu izskatīšanas vidējais ilgums – 237 dienas. 

 

Vēl par Augstākās tiesas 17.februāra plēnumu lasiet:

Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

Līdz 16.martam jāizvirza kandidāti Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211