Novembra beigās Augstākās tiesas pārstāvji projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Ungārijas Augstākajā tiesā.

Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda, tiesneša palīdze Adele Zalamane un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Aleksandrs Potaičuks trīs dienu garumā piedalījās diskusijās ar Lietuvas, Ungārijas un Spānijas augstāko tiesu delegācijām par trim tēmām – tika salīdzināta augstāko tiesu loma Tieslietu padomju darbā, lietu izskatīšanas termiņu samazināšanas mehānismi, augstāko tiesu īstenotās darbinieku tālākizglītības programmas, kā arī līdzdalība sabiedrības izglītošanā. Iegūta informācija, kā šīs funkcijas tiek īstenotas Lietuvā, Ungārijā un Spānijā.

Projekta dalībniekus padziļināti iepazīstināja ar Ungārijas tiesu sistēmu kopumā, Ungārijas Augstākās tiesas struktūru un kompetenci, kā arī ar tiesneša praktisko darbu.

Īpašu ievērību guva Ungārijā īstenotā informatīvā kampaņa skolēnu izglītošanai par tiesu darbu un tiesneša funkcijām. Ungārijas tiesneši paralēli savam darbam tiesās piedalās arī skolēnu mācību nodarbībās skolās un uzņem skolēnus tiesu telpās, iepazīstinot viņus ar tiesas spriešanas funkcijām un tiesas ikdienas darbu. Tiesneši tiek īpaši apmācīti darbam ar skolēniem un papildus atalgoti par izglītošanas darbu, tādējādi motivējot aktīvāk iesaistīties šajā projektā. Izglītošanas aktivitāšu mērķis ir veicināt sabiedrības jaunākās paaudzes uzticēšanos tiesu sistēmai un tiesu darbam.

Ungārijas Augstākā tiesa sākusi arī īpaši interaktīvu komunikāciju ar sabiedrību, savā mājaslapā regulāri publicējot izglītojošus un informatīvus videoierakstus. Tiesa interaktīvā veidā izglīto un informē sabiedrību par tiesvedības procesu, notikumiem Ungārijas tiesu sistēmā, arī Augstākajā tiesā, kā arī reaģē uz notikumiem sabiedrībā, kas ir saistīti ar tiesām.

Diskusijās noskaidrots, ka katras projekta dalībvalsts Tieslietu padomes funkcijas un uzdevumi nedaudz atšķiras, tomēr tās visas vieno neatkarība no likumdevēja un izpildvaras, kā arī to galvenais uzdevums būt par starpnieku starp tiesu varu un izpildvaru, tādējādi nodrošinot tiesu varas neatkarību.  

Ar interesi projekta dalībnieki klausījās Latvijas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba pieredzi. Citu valstu kolēģi atzinīgi novērtēja šīs nodaļas pētniecības un konsultatīvās funkcijas, atzīstot to kā vērtīgu atbalstu tiesnešiem.   

Projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, ko finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, vada Latvijas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211