Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Islandes Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita Jefimova, Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.

Vizītes mērķis bija iegūt pieredzi un apmainīties ar idejām par to, kā iespējams uzlabot un padarīt efektīvāku tiesnešu palīgu darbu. Tiesneša palīgu darbam ir liela nozīme tiesas spriešanas procesā, jo palīgi sniedz būtisku atbalstu tiesnešiem, analizējot lietu materiālus un gatavojot nolēmumu projektus.

Islandes Augstākā tiesa, salīdzinot ar Latviju, ir daudz mazāka – tajā strādā tikai seši tiesneši un trīs tiesnešu palīgi. Atšķirībā no Latvijas Islandē tiesnešu palīgi nav piesaistīti vienam tiesnesim, bet projektu veidā tiek piesaistīti konkrētu lietu izskatīšanai un atbild par šīs lietas izpēti, nolēmuma projekta sagatavošanu, kā arī preses relīžu gatavošanu par pieņemto nolēmumu.

Islandes Augstākajā tiesā ir no Latvijas atšķirīga kasācijas sūdzību iesniegšanas kārtība – lai iesniegtu kasācijas sūdzību, lietas dalībniekam vispirms no Augstākās tiesas ir jāsaņem atļauja sūdzības iesniegšanai. Tas ļauj būtiski samazināt izskatāmo lietu skaitu, jo pilnas kasācijas sūdzības tiek iesniegtas tikai juridiski nozīmīgās lietās. Tiesnešu palīgi ir atbildīgi par šo atļauju izskatīšanu un nolēmumu projektu sagatavošanu. 2019.gada deviņos mēnešos Islandes Augstākajā tiesā bijuši 259 pieprasījumi atļaut pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumus.

Islandes kolēģi tikšanās laikā stāstīja par ideju ieviest tiesneša vietnieka institūtu, lai atslogotu tiesnešus maza apmēra un nesarežģītās lietās, līdzīgi kā tas ir Kanādā un Norvēģijā. Par tiesneša vietniekiem varētu kļūt tiesneša palīgi ar atbilstošu stāžu, nokārtojot pārbaudījumu.

Tikšanās laikā tika secināts, ka komunikācijas un sabiedrības uzticības veicināšanas jomā situācija Latvijā un Islandē ir līdzīga. Islandē šobrīd tiesu sistēmai uzticas tikai 40% iedzīvotāju. Tiesnešu palīgi to skaidroja ar tiesnešu atsacīšanos runāt ar sabiedrību un medijiem. Latvijas delegācija Islandes kolēģiem pastāstīja par Latvijas pieredzi kontaktu veidošanā ar sabiedrību.

Augstākā tiesa 2019. gadā īsteno projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas rosinātais un sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388