Izskatot Vidzemes rajona tiesas tiesneses lūgumu noteikt lietas piekritību, Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē izskaidrots, ka Ieslodzījumu vietu pārvaldes prasība pret ieslodzīto personu par tādu izdevumu piedziņu, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto medicīnisko pārbaudi, nav pakļauta izskatīšanai civilprocesuālā kārtībā. Iestādei jāizdod administratīvais akts, ar kuru ieslodzītajam tiek uzlikts pienākums segt medicīniskās pārbaudes izdevumus.

Lietā ieslodzītais nosūtīts veikt medicīnisko pārbaudi, lai pārbaudītu, vai nav pārkāpis soda izciešanas režīma prasības, kas ir pamats uzlikt disciplinārsodu. Pārbaudes rezultātā attiecīgo vielu ietekme apstiprinājās, tādēļ ieslodzītajam izsniegts rēķins par veikto pārbaudi. Ieslodzītais rēķinu labprātīgi nesamaksāja. Valmieras cietums vērsās rajona tiesā ar prasības pieteikumu pret ieslodzīto personu par zaudējumu piedziņu.

Vidzemes rajona tiesas tiesnesei radās šaubas par lietas pakļautību, tādēļ tā vērsās pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja, lūdzot izšķirt, kādā procesā ir izlemjams jautājums par izdevumu, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto medicīnisko pārbaudi, piedziņu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs jautājuma izlemšanai sasauca Senāta departamenta priekšsēdētāju sēdi.

Sēdes lēmumā skaidrots, ka disciplinārsoda uzlikšana ieslodzītajam notiek administratīvā procesa kārtībā un ieslodzītā nosūtīšana uz medicīnisko pārbaudi saskaņā ar Apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanas kārtību konkrētajā gadījumā ir vērsta uz administratīvā akta par ieslodzītā disciplināro sodīšanu izdošanu, un ir šā procesa neatņemama sastāvdaļa.

Apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanas kārtībā nav paredzēts, kā iestāde piedzen izdevumus no ieslodzītā, ja viņš labprātīgi tos nesedz, proti, vai iestāde izdevumus piedzen civilprocesuālā kārtībā, vai iestāde izdod administratīvo aktu par pienākuma uzlikšanu atmaksāt medicīniskās pārbaudes izdevumus. Tādējādi konkrētā gadījumā izšķiroša nozīme ir tiesisko attiecību raksturam – iestāde un tai īpaši pakļautā persona, kā arī tam, ka medicīniskā pārbaude notiek administratīvā akta izdošanas procesā.

Apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanas kārtībā nav noteikts, ka iestādei būtu jāpieņem lēmums (jāizdod administratīvais akts) par pienākuma uzlikšanu atmaksāt izdevumus, kas saistīti ar medicīnisko pārbaudi. Tomēr no šīs kārtības izriet pienākums tos atlīdzināt. Līdz ar to atzīstams, ka iestādei ir jāizdod administratīvais akts, ar kuru ieslodzītajam tiek uzlikts pienākums segt medicīniskās pārbaudes izdevumus. Ja ieslodzītais ar administratīvo aktu uzlikto pienākumu labprātīgi neizpilda, administratīvais akts ir izpildāms piespiedu kārtā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211