Turpinot Augstākās tiesas un Latvijas Nacionālā arhīva sadarbību, ar vērtīgiem materiāliem papildināta arhīva digitālo materiālu kopa “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919–1940”. Tagad tajā ikviens interesents var iepazīties ar Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāliem, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535. fondā “Latvijas Senāts”.

Latvijas Senāta digitālo materiālu kopu Latvijas Nacionālais arhīvs pēc Augstākās tiesas ierosinājuma izveidoja pirms diviem gadiem, digitalizējot un darot publiski pieejamu daļu no Senāta Spriedumu biroja materiāliem.

Tagad šo arhīva portālā skatāmo Latvijas Senāta dokumentu krātuvi papildinājuši Senāta “pamatdokumenti” – Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāli, sākot no 1919.gada un līdz 1940.gadam (izņemot 1936., 1937. un 1938.gadu, ko nav izdevies arhīvā atrast).

Latvijas Senāts bija kasācijas instance Latvijas tiesu sistēmā no 1918.gada līdz 1940.gadam. Senāta Apvienotā sapulce bija visu trīs Senāta departamentu kopēja institūcija, kuru veidoja visi senatori.

No 1919.gada jūlija senatori ik nedēļu vairākas reizes sanāca uz kopējām sapulcēm, galvenokārt lai apspriestu saimnieciskus un organizatoriskus jautājumus un arī lai izstrādātu ar tiesām saistītus likumus un noteikumus.

Vēlāk Senāta Apvienotā sapulce izšķīra sarežģītākās un strīdīgākās Senātā saņemtās lietas. Pavisam tā izlēmusi vairāk par 650 lietām.

Senāta Apvienotā sapulce pati ievēlēja savu priekšsēdētāju, departamentu priekšsēdētājus un Augstākās disciplinārtiesas locekļus, kā arī vakanču gadījumā izraudzīja jaunus senatorus. Pēc tieslietu ministra priekšlikuma tā deva arī savu atzinumu, lai norādītu likuma pareizu un vienādu iztulkošanu.

Tas viss fiksēts Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnālos un senatoru parakstīts. Var teikt – tā ir Latvijas Senāta dzīves un darba vēstures dienasgrāmata.

Šie materiāli būs noderīgi ne tikai Augstākajai tiesai kā Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātājai, bet arī citām tiesu varas institūcijām un tiesu sistēmai kopumā, lai pētītu vēstures faktus un nodrošinātu tiesu sistēmas darbības pamatprincipu pēctecību. Tāpat materiāli varētu noderēt Latvijas tiesību vēsturnieku darbā. Augstākās tiesas un Nacionālā arhīva kopdarbs, darot Senāta dokumentus ērti pieejamus digitālā veidā, ir dāvana Latvijas tiesībniekiem Latvijas Senāta simtgades gadā.

Digitālo materiālu kopu "Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919 - 1940" skatiet: www.arhiviem.lv/ Virtuālās izstādes un digitālie resursi/ Digitalizētie dokumenti

Par jaunatklājumiem digitalizētajos Latvijas Senāta Apvienotās sapulces materiāalos skatiet šeit: Digitalizēti Latvijas Senāta materiāli. Jurista Vārds, 03.07.2018., 13. - 15.lpp.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211