Disciplinārtiesa ar 18.jūnija lēmumu ģenerālprokurora pavēli par disciplinārsoda piemērošanu Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroram atcēla daļā un grozīja piemēroto disciplinārsodu.

Par tīšiem likuma pārkāpumiem, pildot amata pienākumus, prokuroram bija uzlikts disciplinārsods – pazemināšana amatā, pārceļot viņu Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurora amatā. Disciplinārtiesa grozīja ģenerālprokurora pavēli par piemēroto disciplinārsodu un prokuroram noteica disciplinārsodu – prokurora mēneša algas samazināšana uz 6 mēnešiem, ieturot 20 procentus no prokurora mēneša algas.

Disciplinārtiesa atzina par pamatotu prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības par tīšu Kriminālprocesa likuma 37.panta otrās daļas 1.punkta pārkāpumu divos kriminālprocesos, bet atzina, ka ģenerālprokurora pavēlē nepamatoti konstatēts, ka pienākumu dot norādījumus par procesa veida izvēli, izmeklēšanas virzienu un izmeklēšanas darbību veikšanu prokurors nav pildījis arī trešajā kriminālprocesā.

Disciplinārtiesa atzina, ka ģenerālprokurora pavēlē pamatoti konstatēts, ka prokurors, pildot amata pienākumus, ir tīši pārkāpis Kriminālprocesa likuma 12.panta pirmo daļu un 389.panta pirmās daļas 2.punktu par noteikto drošības līdzekļa piemērošanas termiņu.

Taču ģenerālprokurora pavēlē konstatētajiem pārējiem prokurora pieļautajiem tīšiem likuma pārkāpumiem Disciplinārtiesa neguva apstiprinājumu un atzina tos par nepamatotiem. Līdz ar to Disciplinārtiesa atcēla pavēli daļā par prokurora saukšanu pie atbildības par tīšu Kriminālprocesa likuma 39.panta pirmās daļas 1.1punkta, 39.panta pirmās daļas 2.punkta, 320. un 405.panta, 501.panta 2.punkta, 23. un 24.nodaļā ietverto tiesību normu, kā arī Krimināllikuma 15.panta trešās daļas, 19. un 20.panta pārkāpumu, un disciplinārlietu šajā daļā izbeidza.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

 

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211