Disciplinārtiesa, kas tika sasaukta Augstākajā tiesā 22.septembrī, pirmoreiz skatīja prokurora iesniegtu sūdzību par ģenerālprokurora pavēli saukt prokuroru pie disciplināratbildības.

Disciplinārtiesa grozīja ģenerālprokurora pavēli, izslēdzot prokurora rīcībā konstatēto Latvijas prokuroru ētikas kodeksa Prokuroru savstarpējo attiecību un uzvedības pamatprincipu 3.punkta pārkāpumu, un disciplinārlietu šajā daļā izbeidza. Minētais pants nosaka, ka prokurors nedrīkst lietot valodu, žestus un izdarīt darbības, kas var aizskart citas personas cieņu.

Ģenerālprokurora pavēli pārējā daļā Disciplinārtiesa atstāja negrozītu. Līdz ar to spēkā paliek prokuroram uzliktais disciplinārsods – piezīme – par konfidencialitātes principa pārkāpumu. Šis princips nosaka, ka konfidencialitāte nav tikai informācijas neizpaušana, tā prasa, lai prokurors savu profesionālo pienākumu pildīšanas laikā iegūto informāciju neizmantotu ne savās personiskajās interesēs, ne arī pieļautu tās izmantošanu citu personu interesēs.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 22.oktobrī.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākajā tiesā izveidota Disciplinārtiesa, kas tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesiskumu. Ar 2012.gada 22.novembra grozījumiem Prokuratūras likumā kopš 2014.gada 1.janvāra Disciplinārtiesā var pārsūdzēt arī ģenerālprokurora lēmumu vai piemēroto disciplinārsodu. Prokuroru sūdzības Disciplinārtiesa izskata Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēl Augstākās tiesas plēnums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211