22.jūnijā publicēts Disciplinārtiesas pilnais lēmums lietā, kurā skatīta rajona tiesas tiesneses sūdzības par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru viņas profesionālā darbība novērtēta negatīvi.

Izvērtējot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, tiesneses profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas lietas materiālus un tiesneses sūdzību, Disciplinārtiesa atzina, ka kolēģijas lēmums ir pamatots, bet tiesneses sūdzība nav pamatota un ir noraidāma. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumā kā būtiskākais tiesneses profesionālās darbības negatīvā novērtējuma iemesls norādīts tas, ka tiesnesei nepiemīt prasme organizēt savu un visa sastāva darbu tā, lai tiesnesei nodotās lietas pēc noteiktiem saprotamiem principiem tiktu virzītas izskatīšanai, lai netiktu veiktas nevajadzīgas un nepamatotas darbības un lai tiktu ievēroti tiesību normās un pašas tiesneses noteiktie nolēmumu sagatavošanas termiņi.

Disciplinārtiesa atzīst, ka lietu ilgstoša nevirzīšana izskatīšanai un nolēmumu sagatavošanas termiņu kavēšana vispārīgi var būt saistīta ar lielu darba slodzi, darbnespēju, palīgpersonāla trūkumu u.tml. tiesneses norādītiem apstākļiem, un tiesnesim nav jāspēj apstrādāt jebkāds lietu daudzums, ja tiesnešu vai tiesas darbinieku skaits tiesā ir objektīvi nepietiekams. Tomēr izskatāmajā gadījumā kā pamatcēlonis ir konstatēta tieši tiesneses nepietiekama prasme organizēt savu darbu, ko zināmā mērā ietekmē arī nepietiekama izpratne par tiesneša amatu un tā pienākumiem.

Disciplinārtiesa arī vērš uzmanību, ka tādi apstākļi kā jaunu neprognozējamu vai paātrinātā kārtībā izlemjamu lietu nonākšana tiesnesim izskatīšanā pieder pie tiesneša darba rakstura. Tiesnesim ir jārēķinās, ka viņam regulāri tiks nodotas izskatīšanai jaunas lietas, un jāspēj savu darbu organizēt atbilstoši šādai dinamikai. Tāpat, tiesību normās nosakot nolēmumu sastādīšanas termiņus, likumdevējs ir izdarījis apsvērumus, kādēļ šādi termiņi ir nepieciešami un atbilstoši. Arī šajā ziņā tiesnesim savs darba ritms jāpakārto attiecīgajam regulējumam.

 

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211