Starptautiskajā seminārā „Non bis in idem princips. Jurisdikcijas konflikts.”, kas notika jūlijā Madridē, tika aplūkots aizliegums sodīt divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu (non bis in idem princips) Eiropas Savienības kontekstā.

Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede, kas piedalījās šajā seminārā, skaidro, ka tika diskutēts, kā rīkoties situācijās, ja pārkāpējs izdara pārkāpumu, kura sekas iestājas vairākās dalībvalstīs, vai uzsāk pārkāpumu vienā dalībvalstī un pabeidz otrā, kādos gadījumos abas dalībvalstis var sodīt pārkāpēju par tās teritorijā izdarīto pārkāpumu, kādos gadījumos un kādā procesā tām ir jāvienojas par sodīšanu vienā no dalībvalstīm. Tika diskutēti arī problemātiskie jautājumi, piemēram, ja katrā valstī ir cietušie, kā nodrošināt viņu tiesības attiecīgajā procesā, tai skaitā, iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīšanos tiesas sēdē, ņemot vērā arī valodas barjeru.

Tāpat seminārā tika diskutēts par jurisdikcijas konfliktu – pozitīvo un negatīvo. Pozitīvais jurisdikcijas konflikts ir gadījumā, kad attiecīgais pārkāpums dažādās valstīs ir atšķirīgi regulēts. Savukārt negatīvais konflikts ir gadījumā, kad vienā valstī attiecīgais pārkāpums ir kriminalizēts (tai skaitā, par to paredzēts administratīvais sods), bet otrā nav. Tika diskutēts par jautājumu – ja vienā valstī nodarījums ir sodāms, bet otrā nav, vai pirmā var lūgt veikt izmeklēšanas darbības otrā valstī. Vairumā valstu līdz šim tas nav iespējams, tāpēc jādomā par Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, kas mīkstinātu šādu jurisdikcijas konfliktu sekas.

Seminārā tika analizēti arī atsevišķi Eiropas Kopienu tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, kuros skarts non bis in idem princips. Seminārs lielākoties attiecās uz kriminālprocesu, taču tajā tika skarti arī jautājumi, kas attiecas uz administratīva un ekonomiska rakstura sankcijām, piemēram, nodokļu sodiem.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211