Augstākās tiesas plēnumā šodien, 6. martā, tiesneši no sava vidus par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekli ievēlēja senatori Valdu Eilandi. Viņa bija vienīgā kandidāte, kas bija pieteikta šim amatam.

Tiesneši bija aicināti iesniegt Augstākās tiesas priekšsēdētājam priekšlikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem. Vienīgais priekšlikums bija saņemts no Civilllietu tiesu palātas priekšsēdētāja, AT priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Aigara.

Senatore Valda Eilande piekrita savas kandidatūras izvirzīšanai un īsi informēja kolēģus par pienākumiem, ko veic Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, ko ievēlē Saeima, viņa vietnieks un sekretārs strādā patstāvīgi, pārējie komisijas locekļi sanāk uz sēdēm un darbojas pēc priekšsēdētāja aicinājuma. Lielākais darbs ir pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, sagatavojot ar vēlēšanu norisi saistītās instrukcijas un lēmumus, pēc vēlēšanām tiek analizēta to norise, veiktas dažādas aptaujas.

Centrālajai vēlēšanu komisijai nav likumdošanas tiesības, taču tā iesaistās dažādu ar vēlēšanām saistītu likumprojektu sagatavošanā un apspriešanā. V. Eilande atzīmēja, ka pārējos Centrālās vēlēšanu komisijas locekļus izvirza partijas un apstiprina Saeima. Augstākās tiesas ievēlētais pārstāvis ir politiski neitrāls. Valda Eilande par CVK locekli vairākkārt ievēlēta kopš 1994. gada.

Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos institūciju. CVK sastāvā ir deviņi locekļi. Priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. 9. Saeimas Prezidijs ir noteicis, ka kandidatūras CVK priekšsēdētāja un komisijas locekļu amatiem bija jāizvirza līdz 2007. gada 1. martam. Tādēļ arī Augstākās tiesas plēnums ievēlēs CVK locekli no tiesnešu vidus.

CVK loceklis, saskaņā ar likuma „Par centrālo vēlēšanu komisiju” 19.pantu, iesniedz priekšlikumus un jautājumus, kas izskatāmi komisijas sēdēs, piedalās instrukciju izstrādē un pieņemšanā pirms vēlēšanām un tautas nobalsošanas, piedalās šo jautājumu apspriešanā, pārbauda citu vēlēšanu komisiju darbu pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja uzdevumā un par pārbaudes rezultātiem informē Centrālo vēlēšanu komisiju, pieņem iestāžu un organizāciju pārstāvjus un pilsoņus ar vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211