Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 21. maijā deva pozitīvu atzinumu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses Ināras Gardas virzīšanai par Senāta senatori un Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesneses Marikas Senkānes virzīšanai par Augstākās tiesas tiesnesi.

Par Marikas Senkānes apstiprināšanu Augstākās tiesas tiesneses amatā tālāk jālemj Saeimai un, ja Saeimas balsojums būs pozitīvs, tad to Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā tiesnese pildīs savus pienākumus, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.

Savukārt par Ināras Gardas iecelšanu par senatori lems Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce, kurā ar balss tiesībām piedalās Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Šādu kārtību paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas pieņemti 3. aprīlī. Līdz tam Augstākās tiesas tiesnešus pienākumu pildīšanai konkrētās struktūrvienības sastāvā iecēla Augstākās tiesas plēnums.

Ināra Garda 1983. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un pēc tam četrus gadus strādājusi par izmeklētāju Aizkraukles rajona Policijas pārvaldē. No 1987. līdz 1996. gadam bijusi Aizkraukles rajona tautas tiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja, no 1996. līdz 2005. gadam - Zemgales apgabaltiesas tiesnese un apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. 2005. gadā iecelta par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Tiesnese uzkrājusi bagātīgu darba pieredzi un 2001. gadā viņai piešķirta pirmā kvalifikācijas klase. Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai sniegtajā atsauksmē norāda, ka kopš 2006. gada sākuma Senātā ir saņemtas pavisam 70 lietas, kurās referējošā tiesnese ir bijusi Ināra Garda. Ieskaitot lietas, kurās kasācijas tiesvedība Senāta rīcības sēdē izbeigta, negrozīti atstāti tiesas nolēmumi 63 lietās, turklāt pilnībā spriedumi atcelti tikai divās lietās. Tas liecina par augstiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem,- atzīmē departamenta priekšsēdētājs.

Marika Senkāne Latvijas Universitātes diplomu par augstāko izglītību tiesību zinātņu specialitātē saņēmusi 1991. gadā, bet darba gaitas sākusi 1984. gadā, vienpadsmit gadus strādājusi par tiesas sēžu sekretāri un Krimināllietu tiesas kolēģijas galveno konsultanti Augstākajā tiesā. Pēc gada darba Labklājības ministrijā atgriezusies tiesu sistēmā kā tiesnese: 1996. – 2003. gadā pildījusi tiesneses pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, bet kopš 2003. gada Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā. Marikai Senkānei 2008. gada martā piešķirta otrā kvalifikācijas klase. Latvijas tiesnešu konferencē šī gada 11. aprīlī viņa ievēlēta Tiesnešu ētikas komisijā. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211