Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi pagājušajā nedēļā pulcējās sanāksmē, lai apspriestu ierosinātos grozījumus kolēģijas nolikumā. Diskutējot par priekšlikumiem, disciplinārkolēģija secināja, ka nepieciešami grozījumi arī Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Taču, tā kā Saeimā jau 2. lasījumā ir Tiesu iekārtas likumprojekts, kas regulēs arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbību, un pēc kura pieņemšanas Tiesnešu disciplinārās atbildības likums nebūs spēkā, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka lietderīgāk ir nevis gatavot grozījumusvecajā likumā, bet gan iesniegt priekšlikumus topošajam.

Sanāksmē, kurā bez kolēģijas locekļiem piedalījās arī Tieslietu ministrijas, Tiesnešu biedrības un Augstākās tiesas pārstāvji, apsprieda piecus problēmjautājumus: vai disciplinārkolēģijas sēdes ir atklātas vai slēgtas, kādas personas ir tiesīgas piedalīties kolēģijas sēdēs; vai disciplinārlietu materiāli ir vispārpieejama vai ierobežotas pieejamības informācija; vai kolēģijas loceklis drīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja pats ierosinājis disciplinārlietu; kā nodrošināt savlaicīgu lēmumu sastādīšanu; kā fiksēt kolēģijas sēdes norisi.
Pēc vairāku stundu diskusijām disciplinārkolēģija vienojās nolikumā noteikt, ka persona, kura ierosinājusi disciplinārlietu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Kā norādīja Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Laviņš, kolēģijas loceklis, lemjot par disciplinārlietas ierosināšanu vai priekšlikumu pirms termiņa noņemt disciplinārsodu, jau ir izteicis savu viedokli par konkrēto tiesnesi.

Paredzams, ka nākamajā Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē 28. februārī grozījumi nolikumā tiks pieņemti, savukārt darbs pie priekšlikumiem likumprojektam turpināsies.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem. Disciplinārkolēģijas darbību regulē „Tiesnešu disciplinārās atbildības likums” un tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikums. Displinārkolēģijā Tiesnešu konference ievēl desmit locekļus, kas pārstāv visu līmeņu tiesas. Kolēģijas vadīšana un darba nodrošināšana saskaņā ar likumu uzticēta Augstākās tiesas priekšsēdētājam.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367