1.martā spēkā stājušies grozījumi Administratīvā procesa likumā, kas novērš praksē konstatētos trūkumus līdzšinējā regulējumā, kā arī paredz jaunas iespējas administratīvā procesa efektivizēšanā.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa Administratīvā procesa likuma grozījumu sakarā uzteic pozitīvo dialogu starp likumdevēju un tiesu varu, norādot, ka likuma grozījumu apspriešana norisinājās konstruktīvā un labvēlīgā gaisotnē, uzklausot tiesnešu viedokli.

Saistībā ar kasācijas instances tiesas darbu Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja izceļ trīs grozījumus līdzšinējā regulējumā.

Pirmkārt, paredzēta iespēja atteikties izskatīt blakus sūdzību, ja tā ir acīmredzami nepamatota (Administratīvā procesa likuma 320.1pants). Kā redzams no statistikas, 2016.gadā blakus sūdzības kārtībā Administratīvo lietu departamentā izskatītas 330 lietas. No tām 219 lietās jeb vairāk nekā 66% gadījumu pārsūdzētais lēmums atstāts negrozīts. Atbilstoši jaunajam regulējumam daļā no šādām lietām blakus sūdzību būs iespējams atteikt izskatīt, ņemot vērā tās acīmredzamo nepamatotību.

Otrkārt, precizētas normas par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību (338.1panta otrā daļa). Uzsvars likts uz kasācijas sūdzības argumentu kvalitātes vērtējumu, kā arī iekļautas normas, kas dos iespēju samazināt sprieduma motivācijas garumu gan gadījumā, kad pārsūdzētajā spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs (349.panta sestā daļa), gan gadījumā, kad pārsūdzētais spriedums neatbilst Augstākās tiesas judikatūrai citās līdzīgās lietās un pārsūdzētajā spriedumā nav argumentēti norādīts, kādēļ ir notikusi atkāpšanās no judikatūras (349.panta septītā daļa).

Treškārt, mainīta pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem piekritība. Turpmāk tos izskatīs nevis augstākas instances tiesa, bet gan tā pati tiesa, ar kuras spriedumu vai lēmumu pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (354.panta pirmā daļa).

Vienlaikus paplašināts to gadījumu skaits, kuros blakus sūdzība iesniedzama Administratīvo lietu departamentā, kas neapšaubāmi radīs lielāku departamenta darba noslodzi.

Drošības naudas izmaiņas

Grozījumi Administratīvā procesa likumā izmaina valsts nodevu un drošības naudas lielumu. Iesniedzot kasācijas sūdzību un pretsūdzību administratīvajā lietā, jāmaksā drošības naudu 70 euro (124.panta ceturtā daļa). Par blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem jāmaksā drošības naudu 15 euro(124.panta trešā, piektā un sestā daļa).

Administratīvajā procesā līdz ar šiem grozījumiem ieviests pretpieteikuma institūts. Tas ļaus publisko tiesību līgumu lietās saistītus pretējus prasījumus bez atsevišķas lietas uzsākšanas apvienot vienā lietā.

Plašākas iespējas tiesas un procesa dalībnieku saziņai elektroniski

Tiesa var nosūtīt iestādei dokumentus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Procesa dalībniekiem ir tiesības iesniegt tiesai dokumentus elektroniski, ja tie sagatavoti un nosūtīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Savukārt tiesas saziņa ar zvērinātiem advokātiem notiek tiesu informatīvajā sistēmā (114.1pants).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211