3.novembrī stājās spēkā Augstākās tiesas rosinātie grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz, ka turpmāk lietas Senāta Krimināllietu departamentā varēs skatīt arī paplašinātā tiesas sastāvā un senators lēmumam varēs pievienot savas atsevišķās domas. Vienlaikus grozījumi likumā atslogo kasācijas instanci no vienošanās procesā pirmās instances tiesas pieņemto lēmumu pārsūdzības izskatīšanas.

No Kriminālprocesa likuma 569.panta otrās daļas izslēgta kasācijas instances kompetence izskatīt pārsūdzētos spēkā nestājušos pirmās instances tiesas nolēmumus, kas pieņemti vienošanās procesā. Turpmāk tie pārsūdzami tikai apelācijas instances tiesā.

Tāpat apelācijas, nevis kasācijas instancē pārsūdzami tiesas nolēmumi krimināllietās, kurās slēgta vienošanās par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām.

Tas mazinās Senāta Krimināllietu departamenta slodzi un dos iespēju pilnvērtīgi realizēt tam piešķirto tiesību skatīt paplašinātā sastāvā sarežģītākās lietas, kurās risinātajos tiesību jautājumos jānostiprina judikatūra. Papildinājums Kriminālprocesa likuma 586.pantā paredz: ja tiesa, izskatot lietu trīs senatoru sastāvā, atzīst, ka lieta izskatāma paplašinātā sastāvā, tā pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai paplašinātā sastāvā.

Virzot priekšlikumu likumā noteikt paplašinātā sastāva iespēju kasācijas instancē, Senāta Krimināllietu departaments uzsvēra, ka sarežģītu tiesību jautājumu izskatīšana paplašinātā sastāvā būtiski sekmēs vienveidīgas un stabilas tiesu prakses veidošanu.

Savukārt grozījumi Kriminālprocesa likuma 587.pantā paredz, ka tiesnesis, kuram, lietu izskatot paplašinātā sastāvā, bijis atšķirīgs viedoklis par tiesību normu piemērošanas jautājumiem, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ir tiesīgs rakstveidā izteikt savas atsevišķās domas, kas pievienojamas lietai un ir publiski pieejamas. Atsevišķajās domās izteiktie apsvērumi rosinās juridisku diskusiju un nodrošinās juridiskās domas attīstību.

Šāda iespēja – skatīt lietu arī paplašinātā sastāvā, kā arī senatoram rakstīt atsevišķās domas – līdz šim pastāvēja civilprocesā un administratīvajā procesā. Turpmāk tas būs iespējams arī kriminālprocesā.

 

Šie ir tikai daļa no plašajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā, ko Saeima pieņēma 6.oktobrī un kas stājās spēkā 3.novembrī. Ar grozījumiem arī pilnveidots kriminālprocesuālais regulējums piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai, kā arī grozītas likuma normas, lai uzlabotu kriminālprocesa efektivitāti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211