Pārbaudījis E. Saburovas iesniegumā Augstākās tiesas priekšsēdētājam norādītos apstākļus un iepazinies ar konkrētās lietas tiesu nolēmumiem un tiesneses L. Gavares paskaidrojumu, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs A. Guļāns atzīst, ka viņam nav pamata disciplinārlietas ierosināšanai pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu ir tiesīgs ierosināt disciplinārlietu par apgabaltiesu tiesnešiem tikai par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību.

E. Saburova norādījusi, ka tiesneses L. Gavares tīšs likuma pārkāpums un necienīga rīcība izpaudies tādējādi, ka viņa ierosinājusi civillietu SIA N&J prasībā par zaudējumu piedziņu pret E. Saburovu par vairāk nekā 300 tūkstošiem latu un apmierinājusi prasītāja pieteikumu par prasības nodrošinājumu, lai gan no pieteikuma satura vajadzējis secināt, ka ir izmantotas Satversmē garantētās tiesības vērsties ar sūdzību administratīvajā tiesā. Tiesneses pieņemtais lēmums bijis par pamatu E. Saburovas mantas apķīlāšanai.

Iesniegumā vērsta uzmanība arī uz to, ka apgabaltiesas lēmums nosūtīts uz kļūdainu adresi (norādīts dzīvoklis nr. 5, nevis nr.6), un lietas izskatīšana nozīmēta 1. novembrī, kas pēc Saburovas ieskata ir neparasti ātri.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 3. septembrī izskatīja civillietu sakarā ar E. Saburovas blakus sūdzību par tiesneses L. Gavares 15. jūlijā pieņemto lēmumu par prasības nodrošināšanu un atcēla to tāpēc, ka pietiekami nav bijis izvērtēts prasības pamatojums. Civillietu tiesu palāta norādīja arī, ka pēc Civilprocesa likuma 137. panta ir pamats nodrošināt mantiska rakstura prasību, un šādā aspektā lēmums nav apstrīdēts.

Tātad tiesneses L. Gavares lēmums nav atcelts to likuma „Par tiesnešu disciplināro atbildību” 1. pantā norādīto iemeslu dēļ, par ko tiesnesi var saukt pie atbildības par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā.

Tiesas nolēmuma atcelšana vai grozīšana augstāka līmeņa tiesā apelācijas vai kasācijas instancē pati par sevi nav iemesls tam, lai sauktu pie atbildības tiesnesi, kas piedalījies tā pieņemšanā, teikts likumā. Katrs tiesnesis drīkst tulkot likumu un motivēt - tas ir vērtēšanas jautājums, nevis pārkāpums, un maksimālas objektivitātes nodrošināšanai darbojas vairākpakāpju tiesu sistēma.

 

Autors: Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze, tālrunis: 7020395
E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 9287367