Ceturtdien, 7. oktobrī plkst. 13. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns informēs žurnālistus, kādu lēmumu viņš kā Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs pieņēmis, izskatot 10. augustā saņemto Eneses Saburovas lūgumu ierosināt disciplinārlietu pret Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Ligitu Gavari par tīšu likuma pārkāpumu un necienīgu rīcību, kā arī saukt viņu pie likumā noteiktās atbildības.

2004. gada 5. jūlijā tiesnesei L. Gavarei saskaņā ar lietu sadali Rīgas apgabaltiesā tikusi nozīmēta SIA N&J 28. jūnijā iesniegtā prasība par zaudējuma piedziņu pret E. Saburovu. L. Gavare lietas izskatīšanu tiesas sēdē nozīmējusi uz 1. novembri.

Taču 15. jūlijā prasītājs iesniedzis arī pieteikumu par prasības nodrošinājumu. Šāds pieteikums saskaņā ar CPL 140. pantu tiesnesim jāizlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā saņemšanas. Pārbaudot prasības materiālus, Gavare atzina, ka pieteikums apmierināms, jo, viņasprāt, nenodrošinot prasību, sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

Tiesneses lēmumu, kas noteica E. Saburovas kustamās mantas un naudas līdzekļu apķīlāšanu, kā arī ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatu nodaļā uz viņai piederošo dzīvokli, E. Saburova pārsūdzēja, iesniedzot blakus sūdzību.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sēde lietā sakarā ar blakus sūdzību par Rīgas apgabaltiesas tiesneses lēmumu par prasības nodrošināšanu notika 3. septembrī. Augstākā tiesa, izskatot lietas materiālus un novērtējot blakus sūdzības motīvus, atzina, ka vairāki no motīviem ir nepamatoti (ar pilnu lēmuma tekstu iespējams iepazīties Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv ).

Tomēr Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta uzskatīja, ka Rīgas apgabaltiesas tiesneses lēmums nav pietiekami pamatots, jo nav vērtēts aspekts, ka prasība par zaudējumu piedziņu celta saistībā ar administratīvajā tiesā iesniegto pieteikumu, kas vēl nemaz nav izskatīts. Tāpēc apelācijas instance nolēma to atcelt un pieteikumu par prasības nodrošināšanu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

9. septembrī lietu Rīgas apgabaltiesā no jauna skatīja Civillietu tiesu kolēģijas tiesnese Anita Čerņavska. Viņa lēmuma konstatējošajā daļā norāda, ka prasītājs, kas cēlis mantiska rakstura prasību, ir tiesīgs atbilstoši Civilprocesa likuma 137. panta prasībām lūgt prasības nodrošināšanu, iesniedzot motivētu pieteikumu.

SIA N&J pieteikumā teikts, ka būvatļauja apturēta atbildētājas apzinātas darbības rezultātā, kā dēļ prasītājs cieš zaudējumus. Tiesnese A. Čerņavska uzskata, ka šie apstākļi ir vērtējami, izskatot lietu tiesā pēc būtības, bet nevar būt pamats prasības nodrošināšanai. Turklāt no lietas materiāliem esot redzams, ka E. Saburova vērsusies administratīvajā tiesā, kas saskaņā ar Satversmes 92. pantu ir pilnīgi tiesiska darbība, nevis apzināta ļaunprātība.

Rīgas apgabaltiesas tiesnese A. Čerņavska, atzīstot, ka prasītājs nav motivējis pieteikumu atbilstoši Civilprocesa likuma 137. panta prasībām, pieņēma lēmumu SIA N&J pieteikumu par prasības nodrošināšanu noraidīt.

Šis lēmums nav pārsūdzēts. Tuvākajās dienās būs arī zināms datums, kad Rīgas apgabaltiesa lietu izskatīs pēc būtības, un tā tagad ir nozīmēta tiesnesei A. Čerņavskai.

 Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja Andra Guļāna pieprasījuma tiesnese Ligita Gavare, kas pirmā skatīja šo lietu, ir sniegusi savus paskaidrojumus.

A. Guļāns uzskata, ka šobrīd ir iespējams izlemt jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu pret L. Gavari, un aicina visus šajā plašu rezonansi ieguvušajā procesā ieinteresētos žurnālistus ierasties uz preses konferenci, lai klātienē izanalizētu profesionāli sarežģītos un sabiedriski jūtīgos jautājumus.

Tiem, kam nepieciešamas caurlaides, iepriekš tās jāpiesaka par tālruni 7020350.

 

 Autors: Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze, tālrunis: 7020395
E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 9287367