Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 2007. gada 17. aprīlī nosūtījis vēstuli tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, norādot, ka Liepājas tiesā ar priekšsēdētāja I. Jaunģelžes rīkojumu ir apstiprināta lietu sadales kārtība, kas faktiski nepaskaidro lietu sadales principus, nenodrošina caurredzamību un neveicina iespējamās korupcijas novēršanu.

Tiesnešu disciplinārkolēģija 2007. gada 4. aprīlī, izskatot disciplinārlietu pret Liepājas tiesas priekšsēdētāju I. Jaunģelži, konstatēja, ka viņš, izskatot prasību par laulības šķiršanu, pieļāvis tīšu Civilprocesa likuma 74., 190., 236. un 193. panta piektās daļas pārkāpumu. No disciplinārlietas pārbaudes materiāliem redzams, ka I. Jaunģelže ir pieņēmis savā tiesvedībā minēto civillietu, neievērojot lietu sadales nejaušības principu.

Kaut arī 2005. gada 4. februāra rīkojumā par lietu sadales kārtību I. Jaunģelže ir norādījis, ka tiesā saņemtās lietas tiesneši sadala izlozes kārtībā, tomēr jau nākamajos rīkojumos 2005. gada 11. oktobrī, 2006. gada 6. janvārī un 2006. gada 27. oktobrī priekšsēdētājs I. Jaunģelže no šī lietu sadales principa ir atteicies, norādot tikai tiesnešu uzvārdus, kas izskata civillietas vai krimināllietas, bet nenosakot, pēc kāda principa lietas tiek starp tiem sadalītas.

Guļāns vēstulē norāda, ka, viņaprāt, lietas Liepājas tiesā priekšsēdētājs I. Jaunģelže sadala pēc tikai viņam vien zināmiem principiem un savā un citu tiesnešu tiesvedībā nodod jebkuru lietu, ko uzskata par nepieciešamu.

tiesas priekšsēdētājs, kas gan nav atbildīgs par rajonu un apgabaltiesu darba organizāciju, uzskata, ka situācija lietu sadalē Liepājas tiesā apdraud tiesu varas prestižu, jo neatbilst likuma „Par tiesu varu” 281. panta mērķiem un var veicināt korupciju tiesā. Viņš uzskata, ka šāda situācija nekavējoties ir jānovērš un aicina Tieslietu ministrijas atbildīgās amatpersonas veikt organizatoriskus pasākumus, lai to izdarītu, kā arī pārbaudīt šīs normas ievērošanu citās tiesās.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367