31.jūlijā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas samazina valsts pienākumu tiesā nodrošināt obligātus bezmaksas tulka pakalpojumus visām civilprocesā iesaistītajām fiziskajām personām. Valsts nodrošinās tulku tikai tām fiziskajām personām, kuras civillietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas.

Lietas dalībniekam, kurš nepārvalda tiesvedības (valsts) valodu, būs pienākums nodrošināt tulka palīdzību tiesas sēdē un procesuālajās darbībās, piemēram, iepazīties ar lietas materiāliem. Tāpat būs jānodrošinatulka palīdzību ekspertiem vai lieciniekiem, kas izsaukti pēc viņa lūguma, ja kāds no tiem nepārvalda tiesvedības valodu. Lietas dalībniekam pašam arī jāpārliecinās par piesaistītā tulka prasmēm un spēju tulkot tiesas procesā.

Izdevumi par tulka palīdzību tiesas sēdē ir ar lietas vešanu saistītie izdevumi, ko atlīdzina zaudējusī puse. Izdevumi atlīdzināmi tikai tad, ja lietas dalībnieks tiesā iesniedzis dokumentus, kas apliecina tulka sniegto pakalpojumu apmaksu. Tulka izdevumus varēs piedzīt no lietā zaudējušās puses to faktiskajā apmērā, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikto likmi.

Tiesa varēs atteikt ar lietas vešanu saistīto izdevumu kompensāciju par tulka palīdzību tiesas sēdē, ja tiesas ieskatā tulka nepieciešamība nav bijusi, jo lietas dalībnieks, kuram par labu ir piespriežami izdevumi, pārvalda tiesvedības valodu.

Lai lietas dalībnieki nevarētu izmantot tulka neierašanos kā iespēju panākt lietas izskatīšanas atlikšanu, likuma grozījumi paredz, ka tiesa varēs atlikt lietas izskatīšanu tikai tad, ja tulks neierodas tiesas sēdē tāda iemesla dēļ, kuru tiesa atzīst par attaisnojošu.

Valsts arī turpmāk nodrošinās tulka pakalpojumus tām fiziskajām personām, kuras nepārvalda tiesvedības (valsts) valodu un saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību. No tulka izdevumu segšanas personas tiks atbrīvotas arī noteiktās lietu kategorijās, piemēram, uzturlīdzekļu piedziņas lietās, darbinieku prasībās par darba strīdiem. Par tulka pakalpojumiem nebūs jāmaksā arī tad, ja tiesa, izvērtējot fiziskās personas mantisko stāvokli, pieņēmusi individuālu lēmumu atbrīvot šo personu no tiesas izdevumiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211