Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.

2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2107 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 69 nolēmumi, kas gan ilustrē izšķirto jautājumu daudzveidību, gan koncentrēti iepazīstina ar aktuālajām Senāta atziņām.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ievadvārdos norāda uz judikatūras lomas nostiprināšanos tiesas spriešanā: “Lai arī tiesu prakses atziņas neaizstāj tiesnešu darbu tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, ar gandarījumu var atzīmēt Senāta ieguldījumu tiesu prakses vienveidības uzturēšanā. Tāpat vairākkārt atzīstot skaidra normatīvā regulējuma trūkumu, Senāta nolēmumos nodrošināts taisnīgums un līdzsvars pamattiesību ievērošanā.”

Senāta nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs un Pēteris Dzalbe, departamentu padomnieki Reinis Odiņš un Nora Magone un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un speciālisti Kaspars Kukmilks un Liena Henke, kā arī Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste Signe Terihova.

Katra Senāta departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā. Tās sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā ar skaidrojumu, kāpēc publicēšanai izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes. Katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Grāmata “Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018” nopērkama juridiskās literatūras tirdzniecības vietās un Tiesu namu aģentūras internetveikalā. Visas Latvijas tiesas un augstskolas, kurās tiek sagatavoti juristi, saņems nolēmumu krājumu no Augstākās tiesas bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211