Klajā nākusi Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata “Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā”, kurā pieredzējušais tiesību zinātnieks un vairāku grāmatu autors krimināltiesībās Uldis Krastiņš apkopojis vienā izdevumā Augstākās tiesas plēnuma lēmumus krimināltiesību jautājumos. 

“Šajā grāmatā vēsturiskā skatījumā atspoguļota Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbība tiesu prakses veidošanā krimināltiesību jomā atšķirīgos mūsu valsts pastāvēšanas vēsturiskajos posmos, parādot gan kopīgo, gan atšķirīgo. Kopīgs šajā salīdzinājumā ir tas, ka tiesu uzdevums vienmēr ir bijis līdzīgs – veidot valstī vienveidīgu un stabilu tiesu praksi krimināllikuma normu piemērošanā. Šajā jomā vienmēr izšķiroša nozīme ir bijusi augstākajai tiesu institūcijai, kas šo darbu veikusi nepārtraukti,” grāmatas ievadā norāda autors.

Grāmatā iekļauti Augstākās tiesas plēnuma lēmumi gan pirms Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1990.gadā, gan posmā pēc tam, līdz pat Augstākās tiesas plēnuma kompetences sašaurināšanai likuma normu interpretācijas jomā. Tā kā plēnuma lēmumi tapuši citā Latvijas vēsturiskā attīstības posmā, tad Uldis Krastiņš par lēmumos aplūkotajiem jautājumiem sniedzis savus, mūsdienu tiesu prakses nostādnēm atbilstošus komentārus. 

Grāmatā ievietotie plēnuma lēmumi nav uzlūkojami tikai kā vēsturiskas liecības par toreizējo tiesu praksi. Autors uzsver, ka šajos lēmumos aplūkotā krimināllikumu normu interpretācija tikusi pārmantota un nostiprināta vēlāk pieņemtajos Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumos, tiesu prakses apkopojumos, Senāta nolēmumos, Krimināllikuma komentāros, mācību grāmatās un publikācijās.

Grāmatā publicēti arī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta tiesnešu un Krimināllietu palātas tiesnešu kopsēde lēmumi un Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmumi. Vispusīgākam ieskatam dots arī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta tiesu prakses apkopojumu saraksts atsevišķās krimināllietu kategorijās, plēnuma spēku zaudējušo lēmumu krimināllietās saraksts, to plēnuma lēmumu uzskaitījums, ar kuriem grozīti iepriekš pieņemtie lēmumi, kā arī norādīti plēnuma lēmumi, kuru spēkā esamība ierobežota ar vēlākajiem plēnuma lēmumiem.

Izdevēji norāda: grāmata galvenokārt būs noderīga tiesnešiem, tiesību zinātniekiem, studentiem, kā arī ikvienam, kuram ir interese izsekot Augstākās tiesas plēnuma darbības pēctecībai, kas atspoguļojusies Latvijas krimināltiesību normu piemērošanā tiesu praksē.

Grāmatu iegādāties var Tiesu namu aģentūras tirdzniecības vietās: https://tnagramatas.tna.lv/lv/product/581

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211