Tiesu namu aģentūra izdevusi senatora, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docētāja Erlena Kalniņa grāmatu “Privāttiesību teorija un prakse”.

Kā norāda grāmatas izdevēji – Erlens Kalniņš ir viens no zinošākajiem civiltiesību teorijas un prakses pārzinātājiem Latvijā, un šis ir autora otrais rakstu krājums.

Grāmatā apkopoti 14 autora raksti – 13 no tiem iepriekš publicēti žurnālā “Jurista Vārds” un Latvijas Universitātes zinātnisko konferenču rakstu krājumos, taču pirms publikācijas šajā grāmatā tie aktualizēti atbilstoši izmaiņām izmantotajos tiesību avotos. Aktualizētas  arī norādes uz ārvalstu juridiskās literatūras avotiem.

Savukārt rakstam par būves īpašnieka rūpības pienākumu un delikttiesisko atbildību šis ir pirmpublicējums.

Grāmatā apkopotajos rakstos aplūkoti lietu tiesību un saistību tiesību jautājumi. Analizēti tādi Civillikumā regulētie tiesību institūti kā ieilgums, reālnasta, priekšlīgums, galvojums, zaudējumi, kā arī tiesību jautājumi, kas attiecas uz līgumu par labu trešajai personai, kopīpašuma izbeigšanu, piespiedu servitūta izbeigšanu, paziņošanu par cesiju, prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās. Raksti grāmatā izkārtoti atbilstoši Civillikuma regulējuma sistēmai.

Neparastāki ir divi pēdējie grāmatā iekļautie raksti – tie ir saistīti ar profesoru Aleksandru Būmani. Viens raksts veltīts Būmaņa radošajam mūžam un darbam, tostarp aplūkojot arī viņa kā mūziķa un komponista devumu latviešu kultūrai (viņš ir mūzikas autors vairākām lugām, tostarp Blaumaņa “Skroderdienām Silmačos”. Savukārt otrā rakstā no mūsdienu tiesību prakses skatpunkta analizētas Būmaņa atziņas par galvojuma institūtu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211