Nācis klajā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumu apkopojums. Jaunajā krājumā iekļauti 2005. gada juridiski interesantākie spriedumi un lēmumi. No 2005. gadā pieņemtajiem 887 nolēmumiem publicēta tikai daļa. Lielu ieguldījumu izdevuma tapšanā devis Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likumu piemērošanas jautājumos, bijušais senators, Rolands Krauze.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa ieskatā nolēmumu krājuma mērķis ir veicināt tiesas spriešanas atklātumu, vienveidību likumu piemērošanā, interpretācijā un vispārēju izpratni par tiem. Nolēmumos izteiktās atziņas palīdzēs praktiskajā darbā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem un citiem, arī topošajiem juristiem.

Galvenokārt publicēti nolēmumi, kas skar materiālo un procesuālo tiesību normu interpretācijas un piemērošanas problēmas, kā arī nolēmumi nozīmīgākajās lietu kategorijās. Krājumā ietverti nolēmumi lietās par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamu īpašumu, mantojumu lietās, dzīvokļu privatizācijas lietās, mežu lietās, kā arī lietās par goda un cieņas aizskārumu. Par attiecīgā Senāta nolēmuma publicēšanu krājumā parasti izlemj senators referents konkrētajā lietā. Lietotāju ērtībai ir izveidoti arī vairāki satura rādītāji: alfabētiskais jēdzienu, tiesību aktu, tēžu, kā arī judikatūras un citu avotu rādītāji.

Pirmo reizi krājums izdots sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru. To var iegādāties Rīgas apgabaltiesas ēkas 1.stāvā Brīvības bulvārī 34, Tiesu namā Abrenes ielā 3, kā arī VSIA „Latvijas Vēstnesis” virtuālajā grāmatnīcā www.vestnesis.lv, cena – Ls 18,20.