Izdots un pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2013.gada spriedumu un lēmumu krājums. Šis ir astoņpadsmitais šāds izdevums un savā ziņā uzskatāms par vēsturisku, jo ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts.

Krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamenta – juridiski nozīmīgākie nolēmumi. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs krājuma priekšvārdā norādījis: „Īpaši atlasītie 119 nolēmumi šajā krājumā vēstīs, kādi juridiskie kāzusi Senātā risināti 2013.gadā, kādas diskusijas tie raisījuši. Kādi prejudiciālie jautājumi uzdoti Eiropas Savienības Tiesai un kādas Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas kļuvušas par jaunatklātiem apstākļiem, lai atjaunotu kriminālprocesu. Kādi motīvi likuši Senātam mainīt judikatūru un kādi blakus lēmumi pieņemti gadījumos, kad iestāde ir pārkāpusi likumu. Tā bijusi Senāta darba ikdiena, katram senatoram referējot vidēji 105 – 115 lietās gadā. Spriedumu un lēmumu krājumā publicēta neliela daļa – vien aptuveni 4% no kopējā Senātā izskatīto lietu skaita”.

Katru Senāta departamenta nolēmumu daļu nosacīti var uzskatīt par atsevišķu grāmatu, kas dod vispārēju pārskatu par katra departamenta darbu 2013.gadā. Katrai grāmatas daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast interesējošo nolēmumu.

Senāta 2013.gada nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies tiesneši Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, tiesnešu palīgi Agris Dreimanis un Nora Magone un Judikatūras nodaļas konsultante Zinaīda Indrūna.

Grāmata izdota nelielā tirāžā, tā meklējama Tiesu namu aģentūras grāmatu tirdzniecības vietās un e-veikalā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv