Tiesnešu, prokuroru, advokātu un citu juristu, arī jebkura interesenta zināšanai un vērtējumam Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments nodod 2007. gada kasācijas kārtībā izskatītajās krimināllietās pieņemto lēmumu krājumu. Šonedēļ iznākušajā krājumā apkopoti 105 Krimināllietu departamenta 2007. gada lēmumi.

Krājuma pirmajā daļā „Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos” ietvertie lēmumi skar soda noteikšanas jautājumus, atbildību mīkstinošos apstākļu skaidrojumu, organizētas grupas izpratni un citus Krimināllikuma Vispārīgās daļas normu piemērošanas jautājumus.

Otrajā daļā „Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos” ievietoti lēmumi, kas attiecas uz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmām, noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju konstatēšanu, noziedzīgu nodarījumu sastāvu norobežošanu. Senāta Krimināllietu departaments ir izteicis savu viedokli par huligānisma, izspiešanas, krāpšanas, mantas bojāšanas, nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem un citu noziedzīgu nodarījumu sastāvu jautājumiem. Krājumā iekļauti arī lēmumi, kas attiecas uz laupīšanas, krāpšanas, mantas bojāšanas, izspiešanas un piesavināšanās sastāvu pazīmju konstatēšanu, interpretāciju un norobežošanu.

Visapjomīgākā ir krājuma daļa „Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos”. Senāta Krimināllietu departaments ir izskaidrojis jautājumus par kaitējuma kompensācijas pieteikuma izlemšanu, cietušā pilnvarojumu kriminālprocesā, sūdzības saturu privātās apsūdzības lietā, sprieduma tiesiskumu un pamatotību, kriminālprocesa izbeigšanas pamatiem, tiesas lomu izlīguma apstiprināšanā. Ievietoti lēmumi, kas attiecas uz interešu konflikta apstākļu konstatēšanu atsevišķām kriminālprocesā iesaistītām personām. Krimināllietu departaments ir izteicis savu viedokli par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos un citiem jautājumiem.

Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jautājumus krājumā ir iespējams atrast, izmantojot virsrakstus, tēzes, kā arī jēdzienu, tiesību aktu un citus rādītājus.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš cer, ka lasītāji ar interesi un izpratni vērtēs krājumā publicētos Senāta lēmumus. Viņš uzsver, ka jāapzinās, ka Senāta atziņas un tiesību normu tulkojumi nevar kļūt par nemainīgām dogmām. Mainoties attiecībām sabiedrībā, pilnveidojas arī likumi, likumu izpratne un to praktiskā piemērošana.

Krājumā „Latvijas Republikas Augtākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi” ievietota tikai daļa no 2007. gadā pieņemtajiem lēmumiem, jo daudzi ir līdzīgi tiesību normu piemērošanas ziņā. No visām izskatītajām krimināllietām Senāts 2007. gadā atstājis negrozītus 72% zemāku instanču tiesu nolēmumus, 20% - atcēlis, 8% - grozījis.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211