Turpinot tiesu sistēmas reformu un pāreju uz tīro trīspakāpju instanču sistēmu, pakāpeniski notiek atteikšanās no Augstākās tiesas tiesu palātām. Krimināllietu tiesu palātas beidza darbību 31.decembrī, savukārt ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredzēts samazināt lietu plūsmu Civillietu tiesu palātā, jo palātas darbības beigu termiņš noteikts 2016.gada 31.decembrī.

Saeimas pieņemtie grozījumi Civilprocesa likumā noteic, ka ar 2015.gada 1.janvāri apgabaltiesa jaunas civillietas kā pirmās instances tiesa vairs nepieņem, tādējādi visas lietas sākotnēji skata rajona (pilsētas) tiesa un to zemesgrāmatu nodaļas, apelācijas instance visās lietās ir apgabaltiesa, bet Augstākā tiesa ir tikai kasācijas instance.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta pēc 1.janvāra turpina izskatīt tikai tās apelācijas kārtībā pārsūdzētās lietas, kas tās tiesvedībā saņemtas līdz 2014.gada 31.decembrim, kā arī lietas, kurās apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā sprieduma pasludināšanas datums bija noteikts līdz 2014.gada 31.decembrim. Turpmāk jaunas lietas Civillietu tiesu palāta vairs nesaņems.

Kasācijas instance – Augstākās tiesas Civillietu departaments – pēc 2015.gada 1.janvāra, atceļot Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas kā apelācijas instances nolēmumu, lietu nodos jaunai izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai vai pilsētas (rajona) tiesai kā pirmās instances tiesai saskaņā ar civiltiesisko strīdu piekritības noteikumiem. Arī Civillietu tiesu palātā izskatītās lietas par zemesgrāmatas nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību, kurās pēc 2015.gada 1.janvāra kasācijas instance atcels palātas nolēmumu, nodos jaunai izskatīšanai apgabaltiesai, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļa.

Civilprocesa likumā arī noteikts, ka lietas, kuras Civillietu tiesu palāta būs sākusi izskatīt pēc būtības, un blakus sūdzības par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas pasludinātiem lēmumiem, bet kuras līdz palātas likvidācijai 2016.gada 31.decembrī nebūs izskatītas, tajā skaitā lietas, kurās pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, nodos izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai, bet jaunā tiesas sastāvā. Tāpat arī sūdzības par zemesgrāmatas nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību, kuras līdz 2016.gada 31.decembrim Civillietu tiesu palāta nebūs izskatītas, nodos izskatīšanai apgabaltiesai, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļa.

2014.gadu beidzot, Civillietu tiesu palātā neizskatītas ir 1246 lietas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211