Izdots kārtējais, nu jau ceturtais „Augstākās tiesas biļetens”, kas tuvākajā laikā nonāks visās Latvijas tiesās, citās tieslietu sistēmas iestādēs, kā arī bibliotēkās un augstskolās.

Biļetenā publicēta informācija par Augstākās tiesas aktivitātēm saistībā ar cilvēktiesību aktualitātēm un starptautisko sadarbību, kā arī Tieslietu padomes aktuālākie lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos.

Jaunajā biļetena numurā lasāmas Augstākās tiesas senatoru un tiesnešu publikācijas, kas sagatavotas gan ārvalstīs, gan Latvijā izdotiem juridiskiem izdevumiem, gan pirmpublikācijas. Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede sniedz pārskatu par administratīvo tiesību tendencēm Latvijā, Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš aktualizē vairākus jautājumus par kasācijas instances kompetenci civillietās. Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu izpildītāja, Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu asociācijā mediācijai Zane Pētersone sniedz plašu ieskatu tiesas atvasinātā mediācijas modeļa ieviešanā civiltiesisku strīdu risināšanā Latvijā, savukārt Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe sniedz savu skatījumu par vienotas disciplinārās atbildības ieviešanas perspektīvu.

Biļetenā publicēts publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā. Tajā apkopota informācija no Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un struktūrvienību vadītāju ziņojumiem Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā, kā arī statistikas dati, kas raksturo tiesas darbu 2011. gadā.

Jaunums, kas varētu būt īpaši noderīgs gan tiesu lietu dalībniekiem un tiesnešiem, gan citiem tiesību normu piemērotājiem, ir Senāta departamentu 2011. gada judikatūras sistematizēti klasifikatori. Senāta nolēmumi, kam ir judikatūras nozīme, tiek publicēti Augstākās tiesas mājas lapā hronoloģiskā secībā, bet biļetenā mājas lapā publicētie 2011. gada nolēmumi civillietās sistematizēti pēc tiesību normām, krimināllietās – atbilstoši Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma struktūrai, administratīvajās lietās – pēc tiesību normām, ko skar nolēmumā risinātie tiesību jautājumi. Ja konkrētais Senāta nolēmums skar vairākus tiesību jautājumus, klasifikatorā tas ievietots pie katra no tiem.

Augstākā tiesa biļetena izdošanas tradīciju atjaunoja 2010. gadā. Biļetens tiek sagatavots un izdots divreiz gadā. „Augstākās tiesas biļetenu” saņem visas Latvijas tiesas, tas tiek nosūtīts arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Par Augstāko tiesu/ Informatīvie materiāli/ Augstākās tiesas biļetens.

Biļetena 2012. gada maija numuru skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211