Visi nolēmumi, kam izstrādātas judikatūras tēzes un kas ievietoti Augstākās tiesas mājas lapā, ir ar judikatūras nozīmi, un tiesām, Senātu ieskaitot, vajadzētu nolēmumos atsaukties uz tiem, nevis uz nolēmumiem citās lietās, kas nav vērtējami kā judikatūra un kas nav publiski pieejami - Augstākās tiesas plēnumā 16. martā norādīja Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, piebilstot, ka jautājums, protams, ir diskutējams.

Judikatūras nodaļas vadītājs gada atskaites ziņojumā atzīmēja, ka daļa praktizējošu juristu ir neapmierināti, ka pieeja Tiesu informatīvajai sistēmai (TIS), kurā tiek pievienoti visi tiesu nolēmumi, ir ierobežota un līdz ar to pamatots ir jautājums - vai TIS datu bāzi var uzskatīt par judikatūru un uz to atsaukties tiesu nolēmumos. Viedokļi par šo jautājumu ir dažādi, atzīmēja P.Gruziņš. Daļa juristu un tiesnešu atsaucas arī uz tādiem nolēmumiem, kas nav publicēti judikatūras datubāzē, taču citi uzskata, ka atsaucēm izmantojami tikai nolēmumi, kas pieejami publiski un kas ir judikatūra, jo katrā lietā apstākļi atšķiras un spriedums vienā lietā nav izmantojams kā arguments citā.

TIS judikatūras datubāzē, tāpat kā Augstākās tiesas mājas lapā, tiek atlasīti, apstrādāti un ievietoti Senāta nolēmumi, kuriem ir nozīme saskaņotas tiesu prakses veidošanā un ko var uzskatīt par judikatūru. TIS judikatūras datubāze pieejama arī publiski tiesu portālā.

2011. gadā atlasīti 180 Senāta nolēmumi, no tiem 54 civillietās, 53 krimināllietās, 73 administratīvajās lietās. Jautājumu par nolēmuma publiskošanu, par tiesību attīstībai nozīmīgas atziņas izcelšanu Judikatūras nodaļas konsultanti saskaņo ar nolēmumu sagatavojušo tiesnesi un ar Senāta departamenta priekšsēdētāju. Pirms publiskošanas nolēmumi tiek anonimizēti.

Kā redzams TIS statistikā, judikatūras modulis 2011. gadā apmeklēts un aplūkots vidēji 1670 reizes mēnesī, arī Augstākās tiesas mājas lapā judikatūras nolēmumu sadaļa ir visapmeklētākā.

Tiesu nolēmumu sagatavošana un ievietošana judikatūras datubāzēs ir viens no Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas uzdevumiem. Otrs uzdevums ir tiesu prakses apkopošana un izpēte atsevišķos tiesību normu piemērošanas jautājumos.

Judikatūras nodaļas vadītājs gada atskaites plēnumā informēja, ka, neskatoties uz to, ka kopš 2008. gada Augstākajai tiesai budžetā netiek piešķirti līdzekļi vienai no tās pamatfunkcijām - vienveidīgas tiesu prakses veidošanai, juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstībai - 2011. gadā Augstākā tiesa spējusi pabeigt iepriekšējā gadā iesāktos tiesu prakses apkopojumus par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā un par tiesu praksi lietās par individuālajiem darba strīdiem, kā arī veikt jaunus pētījumus administratīvajās tiesībās - par morālā kaitējuma atlīdzināšanu administratīvajās lietās, civiltiesībās - par kopīpašuma lietošanu, dalīšanu, kopīpašnieku tiesībām un atbildību, krimināltiesībās - par tiesu praksi, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.

Pētījumu veikšanai tiek piesaistīti tiesībzinātnieki, jo, kā norāda P.Gruziņš, ar Judikatūras nodaļas spēkiem vien tas nav izdarāms, bet piesaistīt Augstākās tiesas senatorus un tiesnešus, ņemot vērā tiesnešu slodzi, neatbrīvojot viņus no lietu iztiesāšanas, nav iespējams.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211