Saeimas Juridiskā komisija šodien, 6. decembrī, akceptēja divu kandidātu – Jāņa Neimaņa un Anitas Poļakovas – virzīšanu par Augstākās tiesas tiesnešiem.

Jānis Neimanis 1999. gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvis jurista kvalifikāciju. 2000. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs, bet 2005. gadā – tiesību doktora grādu. J. Neimanim ir plaša vispusīga pieredze publisko tiesību jomā, ko viņš guvis gan praktiskajā darbā valsts pārvaldē, strādājot Tieslietu ministrijā un Uzņēmumu reģistrā, gan akadēmiskajā darbā – bijis tiesību teorijas pasniedzējs, šobrīd docents Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedrā, gan advokāta darbā zvērinātu advokātu birojos.

J. Neimanis ir grāmatu „Tiesību tālākveidošana”, „Juridisku kāzusu risināšanas tehnika”, „Ievads tiesībās” autors, līdzautors vairākām citām grāmatām, kā arī publicējis vairāk nekā trīsdesmit populārzinātniskus rakstus par publisko un privāto tiesību jautājumiem. Pieredzi guvis arī piedaloties dažādās zinātniskās konferencēs, kursos Latvijā un ārzemēs, doktorantūras studijās Kristiāna-Albrehta universitātē Ķīlē.

Administratīvo lietu departamenta senatore un Latvijas Universitātes docente Jautrīte Briede, kas rekomendējusi J. Neimani Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša amatam, atzīmē, ka J. Neimanis strādā ļoti rūpīgi, viņa juridiskās analīzes ir pārliecinošas, viņu raksturo taisnīguma izpratne demokrātiskas valsts iekārtas kontekstā. J. Neimanis kā juridisko zinātņu doktors ar praktisku pieredzi varētu dot vērtīgu pienesumu Augstākās tiesas judikatūras tālākajā attīstībā, atzīmē J. Briede. Otru rekomendāciju J. Neimanis saņēmis no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājas profesores S. Osipovas.

Anita Poļakova Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti beigusi 1988. gadā, zināšanas regulāri papildinājusi Augstākās tiesas un Tiesnešu mācību centra rīkotajos semināros un kursos, kā arī lekciju kursos FIB akadēmijā ASV, Finansu policijas akadēmijā Itālijā un vācu valodas kursos Gētes institūtā. Kopš 1999. gada A. Poļakova ir Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese. Līdz tam strādājusi par tiesas sēžu sekretāri, prokurori, advokāti.

2007. gadā A. Poļakovai piešķirta otrā kvalifikācijas klase. 2006. gadā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamentā bija saņemtas 16 kasācijas sūdzības vai protesti par tiesneses A. Poļakovas izskatītajām lietām, taču kasācijas kārtībā neviens tiesneses sagatavotais apelācijas instances tiesas nolēmums netika ne grozīts, ne atcelts. Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande, sniedzot atsauksmi par A. Poļakovas darbu, norāda uz tiesneses kvalitatīvi sagatavotajiem, motivētajiem, procesuālā likuma normām atbilstošajiem un pareizā literārā valodā uzrakstītiem nolēmumiem.

Juridiskā komisija gatavos lēmumprojektu Saeimai par Jāņa Neimaņa un Anitas Poļakovas apstiprināšanai par Augstākās tiesas tiesnešiem . Pēc pozitīva Saeimas balsojuma ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu tiesneši tiks iecelti konkrētā tiesas struktūrvienībā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211