Tiekoties ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējiem, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane aktualizēja informāciju par studentu iespējām saņemt atbalstu studiju darbu izstrādē, kā arī par Senāta judikatūras un tiesu prakses meklēšanas un izmantošanas iespējām.

Jau vairākus gadus Augstākā tiesa piedāvā studiju darbu tēmas tiesību zinātņu studiju maģistrantiem un doktorantiem, kuru pētniecībā pienesumu var dot arī Senāta nolēmumos paustās atziņas. Atbalsts studentiem tiek sniegts arī, ja tie izvēlējušies rakstīt par citām tēmām, ja to izpētē noderīga var būt Senāta judikatūra un tiesu prakse. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja aicināja pasniedzējus pievērst studentu uzmanību Senāta atziņu pētniecībai, lai attiecīgi nepieciešamības gadījumā varētu izmantot Augstākās tiesas sniegto atbalstu. Vienlaikus tika vērsta uzmanība, lai studenti ievērotu nosacījumus atbalsta saņemšanai, kā arī īpaši pievērst uzmanību, lai students pats pirms vēršanās Augstākajā tiesā būtu patstāvīgi iepazinies un izpētījis publiski pieejamos tiesu nolēmumus un citus Augstākās tiesas resursus. Mācībspēku pārstāvji izteica priekšlikumu domāt arī par slēgtās sēdēs pieņemtu nolēmumu nodošanu pētniecībai.

Anita Zikmane pasniedzējiem aktualizēja arī informāciju par publiski pieejamajiem Senāta resursiem, kā arī sniedza praktiskus padomus, kā ar tiem efektīvāk strādāt. Plašāk tika praktiski demonstrētas judikatūras klasifikatoru iespējas Augstākās tiesas mājaslapā, kā arī atgādināts par citu noderīgu informāciju, kas pieejama www.at.gov.lv – tiesu prakses pētījumiem, Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumiem, departamentu senatoru kopsēžu lēmumiem, vēsturisko Latvijas Senāta judikatūru, Eiropas Cilvēktiesību tiesas latviski tulkoto nolēmumu datubāzi u.c.

Diskusijā tika pievērsta uzmanība nepieciešamībai nodrošināt iespējami operatīvāku iepazīšanos ar nolēmumiem īpaši aktuālos jautājumos, kā arī lai judikatūras atziņas veidotu pieejami tiesu nolēmumi.

Sadarbība ar augstskolu juridiskajām fakultātēm atzīmēta kā viena no darbības prioritātēm Augstākās tiesas stratēģijā. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane norāda: “Šāda sadarbība veicina ne tikai tiesību studiju kvalitatīvāku norisi, jo ļauj topošajiem juristiem izprast tiesību praktisko piemērošanu, bet arī stiprina izpratni par Senāta nolēmumu kā tiesību avotu”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211