Piektdien, 25. aprīlī Augstākā tiesa organizē konferenci „Sodu politikas piemērošana”, kurā apspriedīs pētījuma par tiesu praksi secinājumus un tā gaitā ieteiktās rekomendācijas un turpinās kriminālsodu piemērošanas politikas vadlīniju izstrādi. Konferences mērķis – apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, nodrošināt vienveidību tiesību normu piemērošanā.

Augstākā tiesa sadarbībā ar krimināltiesību speciālistiem ir pabeigusi līdz šim plašāko tiesu prakses apkopojumu par sodu politiku, ko īsteno apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta kā apelācijas instance.

Apkopojumā analizēta kriminālsodu politika sodu un citu krimināltiesisko līdzekļu piemērošanā 2006. un 2007. gada tiesu praksē. Analizēti krimināllietu materiāli, kurās par vainīgām apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas atzinusi 409 cilvēkus, kā arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmumi, izskatot apelācijas sūdzības un protestus, un Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi saistībā ar iesniegtajām kasācijas sūdzībām un protestiem.

Pētījumā analizēta Krimināllikumā paredzēto normu piemērošanas prakse, apkopota informācija par soda veidiem un soda mēru, ko apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas palāta kā apelācijas instance piemēro likumpārkāpējiem par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti, par dzimumnoziegumiem, slepkavībām, noziegumiem pret īpašumu un citiem likumpārkāpumiem, par kriminālsoda noteikšanas kārtību, par nosacītu notiesāšanu, soda noteikšanu pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un vairākiem spriedumiem, vieglāka soda piemērošanu nekā likuma paredzētais un citiem jautājumiem. Tiesu prakses apkopojumā parādītas vispārējās tendences kriminālsodu piemērošanas politikā, Krimināllikuma vispārīgās daļas normu interpretācijas prakse, kā arī kriminālsoda mērķiem neatbilstošu tiesību normu piemērošana.

Pirmo reizi notiek arī tik plaša pētījuma apspriešana. Pārskatu par pētījumu sniegs tiesību doktors Andrejs Judins. Par sodu piemērošanas problēmām runās tiesību doktore Valentīna Liholaja, par prokurora ietekmi uz sodu politiku – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurors Ēriks Kalnmeiers. Par kriminālsodu politikas koncepcijas izstrādi ziņos Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska. Konferences otrajā daļā paredzēta problēmjautājumu apspriešana darba grupās. Darba grupas vadīs Senāta Krimināllietu departamenta senatori un krimināltiesību speciālisti.

Uz konferenci Augstākajā tiesā 25. aprīlī aicināti apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši, prokurori, krimināltiesību speciālisti. Konferences darbā piedalīsies arī Saeimas Juridiskās komisijas vadītāja Vineta Muižniece un Valsts prezidenta kancelejas apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina. Tā kā šī būs tiesnešu un speciālistu darba konference, citi interesenti un mediju pārstāvji uz to netiek aicināti.

Konferences gaitā izstrādātās rekomendācijas un secinājumus par pētījuma rezultātiem pēc tam apspriedīs Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulce, kura izteiks savu viedokli par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem un pieņems lēmumu. Kopsēdes secinājumi un rekomendācijas varētu būt solis kriminālsodu vadlīniju izstrādē. Kopsēdes secinājumi un lēmums tiks publiskoti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211