Aptuveni 200 tiesneši, prokurori un tieslietu speciālisti piektdien, 25. aprīlī piedalījās Augstākās tiesas organizētā konferencē „Sodu piemērošanas politika”, kurā Augstākā tiesa prezentēja plašu sadarbībā ar tieslietu speciālistiem veiktu pētījumu par sodu politiku, ko īsteno apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta kā apelācijas instance. Tieslietu eksperti Andrejs Judins un Valentīna Liholaja atzīmē, ka pēdējos gados sodu piemērošanas prakse Latvijas tiesās ir uzlabojusies, taču joprojām ir daudz spriedumu, kuri ir atšķirīgi un nesaprotami. Konferences mērķis bija, apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, nodrošināt vienveidību tiesību normu piemērošanā.

Tiesneši, strādājot darba grupās „Soda noteikšanas vispārīgie principi”, „Likumība un taisnīgums sodu noteikšanā” un „Soda noteikšana pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem”, analizēja un diskutēja par pētījumā izteiktajām rekomendācijām. Nobeigumā katra darba grupa izteica viedokli par šiem ieteikumiem un sagatavoja priekšlikumus tālākai rīcībai. Divas darba grupas izteica priekšlikumus arī likumdošanas grozījumiem.

Nākamais solis būs konferences akceptēto rekomendāciju apstiprināšana Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas kopsēdē. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns atzīmē: kaut arī kopsēdes lēmumiem nav obligāts, bet rekomendējošs raksturs, tie ir svarīgs dokuments vienotas sodu prakses veidošanā.

Tālākais mērķis ir izstrādāt sodu noteikšanas vadlīnijas, pēc kurām tiesneši varētu vadīties savā ikdienas darbā. Tāda pieredze ir citās valstīs, atzīmē Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Pētījumā Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar tiesnešiem un krimināltiesību speciālistiem ir veikusi līdz šim plašāko tiesu prakses apkopojumu par kriminālsodu politiku sodu un citu krimināltiesisko līdzekļu piemērošanā 2006. un 2007. gada tiesu praksē. Analizēti krimināllietu materiāli, kurās par vainīgām apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas atzinusi 409 cilvēkus, kā arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmumi, izskatot apelācijas sūdzības un protestus, un Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi saistībā ar iesniegtajām kasācijas sūdzībām un protestiem.

Tiesu prakses apkopojumā parādītas vispārējās tendences kriminālsodu piemērošanas politikā, Krimināllikuma vispārīgās daļas normu interpretācijas prakse, kā arī kriminālsoda mērķiem neatbilstošu tiesību normu piemērošana. Konferencē pārskatu par pētījumu sniedza tiesību doktors Andrejs Judins. Par sodu piemērošanas problēmām runāja tiesību doktore Valentīna Liholaja, par prokurora ietekmi uz sodu politiku – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurors Ēriks Kalnmeiers. Par kriminālsodu politikas koncepcijas izstrādi ziņoja Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska.

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē izteiktais viedoklis par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem un pieņemtie lēmumi tiks publiskoti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211