Vienas puses atkāpšanās no līguma neatbrīvo līguma noteikumus neizpildījušo pusi no līgumsaistību izpildes un nepārtrauc to tiesisko attiecību, kuras sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts, izskaidro Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce.

Šāds lēmums pieņemts Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē 2. jūlijā. Ar lēmumu var iepazīties Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā „Tiesas informācija”.

Pēdējā laikā jautājums par šķīrējtiesas līguma spēku aktualizējies, jo banku un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju aizdevuma līgumos ar aizņēmējiem nereti iekļauts noteikums par aizdevēju tiesībām vienpusēji atkāpties no līguma, tas ir, lauzt līgumu gadījumos, kad aizņēmēji pārkāpj savas saistības par aizdevuma atmaksu pušu noteiktajos termiņos. Izskatot kreditoru pieteikumus par izpildu rakstu izdošanu šķīrējtiesu spriedumu izpildei, ar kuriem ir apmierinātas prasības par visas parāda summas piedziņu, kreditoram vienpusēji atkāpjoties no līguma, ir sastopamas situācijas, kad tiesneši atsaka izpildu rakstu izdošanu, pamatojoties uz atzinumu, ka reizē ar kreditora vienpusēju atkāpšanos no aizdevuma līguma ir izbeigusies arī šķīrējtiesas līguma darbība.

Nolūkā veidot vienotu likumam atbilstošu izpratni par šķīrējtiesas līguma spēku un līdz ar to šķīrējtiesu kompetenci izšķirt strīdu gadījumos, kad kreditors vienpusēji atkāpjas no līguma, kura sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē nolemts sniegt skaidrojumu šajā problēmā.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 493. panta otrajai daļai šķīrējtiesas līgums ir spēkā, kamēr nav izbeigusies tiesiskā attiecība, kuras sakarā tas noslēgts. Tiesnešu kopsapulce uzskata, ka tiesiskā attiecība kā pušu pienākumu un tiesību kopums pastāv līdz saistībā noteikto tiesību un pienākumu pilnīgai izpildei, tostarp līdz procentu un, ja pielīgts, līgumsoda samaksai. Kreditora vienpusēja atkāpšanās no līguma, kuru tas jau ir izpildījis, un pieprasījums visu aizdevumu atdot ir iepriekš noteikto aizņēmējam labvēlīgo aizdevuma atmaksāšanas noteikumu anulēšana atbilstoši līgumam. Vienas puses atkāpšanās no līguma neatbrīvo līguma noteikumus neizpildījušo pusi no līgumsaistību izpildes un nepārtrauc to tiesisko attiecību, kuras sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 49.1 pantu, Tiesu palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulci aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Kopsapulce apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā. Tiesnešu kopsapulce savu viedokli formulē kā lēmumu, kas tiek publiskots.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211