19. jūnijā, Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce, apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā, pieņēma divus lēmumus.

Lēmums Par valstij nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu lietās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tapis pēc Augstākās tiesas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ģenerālprokuratūras kopīgās tikšanās secinājumu apkopošanas. 

Savukārt lēmums Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu interpretāciju tapis saistībā ar Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja (Moneyval) ziņojuma analīzi.

Kopsapulci, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu, sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmumi atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta trešajai daļai publicēti Augstākās tiesas tīmekļa vietnē (pieejams sadaļā Judikatūra/ Tiesnešu kopsapulču lēmumi/ Krimināllietu departaments – skatīt šeit).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa