Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši Jautrīte Briede un Andris Guļāns un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Aija Reitupe, Sandija Audzere un Diāna Makarova pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja vairākas Polijas administratīvās tiesas – Varšavas apgabala un Kielces apgabala administratīvās tiesas, kas ir pirmās instances tiesas, kā arī Polijas Augstāko administratīvo tiesu Varšavā.

Polijā kopš 2004.gada ir divu instanču administratīvā tiesas. Pirms tam bija tikai viena instance, kuras filiāles atradās ne tikai Varšavā, bet arī citos apgabalos (vojevodistēs). Latvijas tiesnešiem interesants šķita fakts, ka, reformējot šo sistēmu, daudzi no bijušajiem Augstākās tiesas tiesnešiem palika strādāt attiecīgajā vojevodistē, bet saglabāja savu statusu kā augstākās tiesas tiesneši. Šobrīd šie tiesneši izskata lietas gan pirmajā instancē, gan apmēram vienreiz mēnesī dodas uz Varšavu, lai pildītu arī Augstākās administratīvās tiesas tiesneša pienākumus.

Tiesnese Jautrīte Briede norāda, ka galvenā atšķirība no Latvijas administratīvā procesa ir tāda, ka Polijā administratīvās tiesas pārbauda tikai lēmumu un citu valsts pārvaldes darbību tiesiskumu, taču nepārbauda lietu pēc būtības un nevērtē pierādījumus. Ja tiesa secina, ka pierādījumi nav pienācīgi izvērtēti vai būtu jāpārbauda vēl kāds pierādījums, tā atceļ pārsūdzēto lēmumu un nodod iestādei jaunai izskatīšanai. Ja iestāde nepilda tiesas norādījumus, tiesa var uzlikt sodu.

Polijas administratīvajās tiesās lietas pamatā tiek skatītas mutvārdu procesā, tiesa pasludina spriedumu tūlīt pēc tiesas sēdes un vienlaikus arī izskaidro motīvus. Tiesa arī var norādīt, ka pilnībā pievienojas iestādes lēmumā ietvertajam. Atteikuma gadījumā rakstveidā motīvi spriedumā tiek rakstīti tikai tad, ja procesa dalībnieks to pieprasa (tas notiekot apmēram 70 % gadījumos).

Atziņas gūtas arī par tiesnešu atsevišķo domu izteikšanu, valsts nodevas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās maksāšanas, mediācijas procesa veikšanu tiesā, kā arī citiem tiesas procesa aktuāliem jautājumiem.

Latvijas delegācija novērtēja poļu puses lielo ieguldījumu vizītes organizēšanā un patīkamo neformālo attieksmi no poļu tiesnešu un darbinieku puses.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211