2004. gada 15. jūnijā Hāgā, Nīderlandē Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas ģenerālajā asamblejā par tās dalībnieci kļuva arī LR Augstākā tiesa, kas kopš 2003. gada bija novērotāja statusā.

Asociācijas pirmsākumi meklējami 1963. gadā, kad, tiekoties Beļģijas un Itālijas valstu padomju locekļiem, radās ideja par kopīgu apspriežu rīkošanu to valstu pārstāvjiem, kas piederēja pie tā saucamā kopējā tirgus. 1968. gadā tika noorganizēts pirmais kolokvijs sešu valstu administratīvo tiesu vadītājiem, lai savstarpēji konsultētos par administratīvo procesu. Turpmāk šādi kolokviji jeb konferences notika reizi divos gados, un šī tradīcija turpinās arī tagad, nākamais plānots 2006. gadā.

Paplašinoties Eiropas kopienām un vēlāk - uzņemot jaunas ES dalībvalstis, radās doma dibināt asociāciju, kuras mērķis būtu savstarpēja informācijas apmaiņa un konsultācijas par administratīvo procesu.

Lēmums par Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas dibināšanu tika pieņemts 1998. gadā kolokvijā Stokholmā, tās statūti - Ģenerālajā asamblejā Vīnē 2000. gada maijā.

Asociācijas darbības nodrošināšanai ģenerālā asambleja ievēl prezidentu, divus viceprezidentus, valdi, ģenerālsekretāru u.c. amatpersonas. Asociācijas prezidents ir Ekarts Heins, Vācijas Federālās Administratīvās tiesas prezidents, ģenerālsekretariāts izvietots Beļģijas valsts padomē.

Tā uztur arī jaunizveidoto asociācijas mājas lapu http://www.raadvst-consetat.be, kurā visi interesenti var iepazīties ar asociācijas dokumentiem, biedru sarakstu, vēsturi, fotogrāfijām no pasākumiem u.c. Šeit ir arī pieejama tiesu prakses datubāze JuriFast ar atsaucēm uz vairāk nekā 17 000 piemēriem no nacionālo valstu nolēmumiem, kas saistīti ar Eiropas Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Datu bāzes izmantošana ir bez maksas, tajā ir ērta meklēšana, piemēri atrodami sākot ar 1953. gadu.

Viens no galvenajiem asociācijas mērķiem arī turpmāk būs kopīgu kolokviju rīkošana reizi divos gados, starplaikos veicot biedrus interesējošus pētījumus un organizējot mācības.

Šogad kolokvijā jeb konferencē prezentēja ziņojumu "ES tiesību aktu kvalitāte un to ieviešana un pielietošana nacionālajās tiesību sistēmās". Ziņojuma pilns teksts pdf formātā angliski pieejams asociācijas mājas lapas kolokviju sadaļā http://193.191.217.21/en/colloquiums/colloq_en_19.html. Turpat atrodams arī pētījuma metodoloģijas apraksts, aptaujas anketa un ziņojumi par atsevišķam ES dalībvalstīm angliski vai franciski. Jaunās ES dalībvalstis, tajā skaitā Latvija, pētījumā netika iekļautas.

No Latvijas konferencē piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.