Likumā „Par tiesu varu” formulēta jauna institūcija – Augstākās tiesas tiesu palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce.

3. aprīlī Saeima likumu papildināja ar jaunu 49.1 pantu „Tiesas palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce”, nosakot, ka tā ir koleģiāla institūcija, ko aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Viņš arī vada tiesu palātas un Senāta departamenta kopsēdi.

Tiesu palātas un Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā. Kopsapulce savu viedokli par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem formulē kā lēmumu, kas tiek publiskots.

Līdz šim likumā bija noteikts, ka aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus apspriež Augstākās tiesas plēnums. Taču, ņemot vērā, ka plēnums ir visu Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce, specifisku jautājumu apspriešana rezultatīvāka varētu būt attiecīgas tiesību nozares departamenta un palātas tiesnešu kopsapulcē. Augstākajā tiesā jau tika praktizēta prakse, ka Judikatūras nodaļas un speciālistu veiktos tiesu prakses apkopojumus par atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas praksi apsprieda attiecīgā Senāta senatoru kopsapulcē. Judikatūras nodaļa atzīmē, ka šāda apkopojuma rezultātu apspriešana un ieteikumi ceļ darba autoritāti un parāda tā aktualitāti.


 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211