No šodienas, 1.aprīļa, stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, nosakot jaunu procesuālo kārtību, kā tiesā izskata pārsūdzētās civilprasības, kurās prasījuma summa nepārsniedz 2100 eiro. Tiesas spriedums tā sauktajās maza apmēra lietās turpmāk pārsūdzams apelācijas, nevis kasācijas kārtībā.

Šādas pārsūdzības turpmāk izskatīs apgabaltiesā apelācijas kārtībā, piemērojot procedūru, kas ļaus paātrināt lietu izskatīšanu un nepamatotās sūdzības atsijāt. Apelācijas instances tiesas spriedums kasācijas kārtībā nebūs pārsūdzams un stāsies spēkā tā pasludināšanas brīdī.

Šobrīd Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesvedībā gan palikušas vēl 253 neizskatītas maza apmēra lietas, kas jāizskata kārtībā, kāda bija līdz 1.aprīlim.

Jaunā maza apmēra lietu izskatīšanas kārtība vērā ņemami atslogos Augstākās tiesas Civillietu departamenta darbu. Kā Augstākās tiesas plēnumā šā gada 28.februārī norādīja departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs: „Tas nākotnē atslogos Civillietu departamentu vairāk kā no 200 lietu izskatīšanas gadā, jo tieši maza apmēra prasības palielināja neizskatīto lietu daudzumu. Ilgtermiņā tas varētu jūtami samazināt lietu pieplūdumu kasācijas instancē. To varētu atzīt par pēdējā laika pozitīvāko notikumu.”

Jaunā maza apmēra lietu pārsūdzības kārtība būs arī efektīvāks process lietu dalībniekiem. Norādot uz līdzšinējās kārtības trūkumiem, Civillietu departamenta priekšsēdētājs jau iepriekš bija uzsvēris, ka lietu izskatīšana, apejot apelāciju, ir neveiksmīgs risinājums. Kasācijas instancē nonāk lietas, kurās trūkumus un nepilnības būtu bijis iespējams novērst apelācijas instances tiesā un pielikt punktu tiesvedībai. Kasācijas instance to izdarīt nevar, jo, konstatējot būtiskus pārkāpumus, spriedums ir jāatceļ un lieta jānodod jaunai izskatīšanai. „Kasācijas instancei vajadzētu lemt tikai nozīmīgus un principiālus jautājumus vienveidīgas tiesu prakses veidošanai,” norādījis Zigmants Gencs.

Grozījumi Civilprocesa likumā, paredzot jaunu lietu izskatīšanas kārtību, tika izdarīti 2013.gada 19.decembrī. Lai sagatavotos jaunā regulējuma ieviešanai, pārejas noteikumos tika paredzēts, ka grozījumi 250.27 pantā par tiesas spriedumu, kas taisīti lietās par maza apmēra prasībām, pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. Pārejas periods tika noteikts, lai izstrādātu kārtību, kādā apelācijas instances tiesa izskata lietas par maza apmēra prasībām, saglabājot šai lietu kategorijai raksturīgās izskatīšanas īpatnības un nepārslogojot apelācijas instances tiesas. Rezultātā Civilprocesa likuma astotā sadaļa ir papildināta ar jaunu nodaļu „Lietu par maza apmēra prasībām izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē”.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211