Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar tiesībzinātņu speciālistu Andreju Judinu veikusi pētījumu par tiesu praksi kriminālprocesā, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.

No pētījuma izriet nepieciešamība veikt dažus grozījumus vai papildinājumus Kriminālprocesa likumā un Ārstniecības likumā, lai sekmētu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu efektīvu piemērošanu. Augstākā tiesa pētījumu nosūtījusi tieslietu ministram, aicinot iniciēt attiecīgus grozījumus likumos.

Pētījuma secinājumos norādīts, ka likumā būtu nosakāms maksimālais laiks medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildei, sasaistot tā ilgumu ar izdarīto nodarījumu, bet pēc tam medicīniskā palīdzība personai būtu sniedzama ārpus kriminālprocesa – Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā. Kriminālprocesa likumā arī jānosaka, vai ir pieļaujama viena medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa aizstāšana ar citu, kas lielākā mērā ierobežo personas tiesības, kā arī, vai tiesa drīkst vairakkārt grozīt personai piemēroto līdzekli.

Apkopojot tiesu praksi, secināts, ka problēmu rada personas izvairīšanās no ambulatoriskas ārstēšanas medicīnas iestādē, tādēļ normatīvajos aktos būtu jādefinē speciāls tiesiskais regulējums šādiem gadījumiem. Savukārt, lai novērstu domstarpības par tiesu kompetenci medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildes kontrolē, to nepieciešams skaidri definēt Kriminālprocesa likumā.

Augstākās tiesas pētījums sagatavots, analizējot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanas kārtību un to piemērošanas kontroli Latvijas tiesās. Tiesu prakses apkopojuma secinājumi balstās uz izpētes gaitā izanalizētajiem 336 lietu materiāliem, kā arī informāciju, kas iegūta, intervējot tiesnešus un apspriežot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu problēmjautājumus Latvijas tiesnešu mācību centrā organizētajos semināros un Latvijas tiesnešu konferencē.

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi ir nosakāmi personām, kuras izdarījušas Krimināllikumā paredzētos nodarījumus, būdamas nepieskaitāmības stāvoklī, vai pēc nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma taisīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas atņēmusi tām spēju saprast savu darbību vai to vadīt, un ierobežoti pieskaitāmām personām, ja šīs personas pēc izdarītā nodarījuma rakstura un sava psihiskā stāvokļa dēļ ir bīstamas sabiedrībai. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi ir ambulatoriska ārstēšana medicīnas iestādē, ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) un ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi. Nosakot personai medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, tiesai jāizvēlas konkrētajā gadījumā visefektīvākais līdzeklis, kas nodrošinās personai iespēju saņemt viņai nepieciešamo psihiatrisko palīdzību, kā arī novērsīs kaitīgas darbības recidīvu, šādi garantējot sabiedrības drošību.

 

Pētījums „Tiesu prakses apkopojums kriminālprocesā, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus” publiskots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesībās.

Skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211