Ministru kabinets 5.augustā izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās.

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo līdz ar tiesu reformu tiek pārdalīta kompetence starp Augstāko tiesu, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – Augstākā tiesa. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas darbību iespējams pabeigt likumā noteiktajā termiņā.

Kā norādīts ziņojumā – lielākais iespējamais risks saistībā ar tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā attiecināms uz tām Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā esošām krimināllietām, kurās līdz 1.jūlijam ir uzsākta tiesas izmeklēšana. Ja šo lietu izskatīšana Krimināllietu tiesu palātā netiek pabeigta līdz 31.decembrim, tās jānodod apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai un, ņemot vērā tiesas sastāva nemainīguma principu, būs jāatsāk izskatīt no jauna, kas atstās būtisku ietekmi uz šo lietu izskatīšanas kopējo termiņu un var radīt Kriminālprocesa likuma 14. panta – tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā – pārkāpumu.

Krimināllietu tiesu palātā izskatīšanā ir 31 šāda krimināllieta un visās lietās ir noteikta lietas izskatīšana uz septembri, oktobri un novembri. Šo lietu izskatīšana varētu tikt pabeigta līdz gada beigām, kad Krimināllietu tiesu palāta beidz darbu. Tomēr lietu iztiesāšanas gaitu var ietekmēt tādi faktori kā procesa dalībnieku nevērīga attieksme pret to procesuālajiem pienākumiem vai tiem piešķirto tiesību ļaunprātīga izmantošana ar mērķi tīši kavēt tiesas procesu. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka šādos gadījumos ir ņemama vērā arī pašu procesa dalībnieku attieksme un tiesību uz lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā pārkāpums nebūtu konstatējams.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka risināms jautājums par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeru. Šobrīd likumā “Par tiesu varu” paredzētie risinājumi ir – pāriešana, pārcelšana vai norīkošana. Tieslietu ministrija, atsaucoties Augstākās tiesas ierosinājumam, kā risinājumu uzskata par nepieciešamu sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt un izstrādāt kārtību, lai nodrošinātu tiesības šādam tiesnesim doties pirmstermiņa izdienas pensijā.

Informatīvajā ziņojumā arī norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas likvidācija būs saistīta resursu pārdali starp Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas budžetu.

Ņemot vērā, ka tiesu reforma paredz arī civillietās pāreju uz tīro trīspakāpju sistēmu, informatīvajā ziņojumā norādīts, ka paralēli turpināms iesāktais darbs pie tiesu kompetenču pārdales starp tiesu instancēm civillietās, nodrošinot Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darba izbeigšanu 2016.gada 31.decembrī.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211