Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai.

Civilprocesa likuma 445.panta otrā daļa noteic – ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību. Šī panta trešā daļa, kas paredz blakus sūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, nav attiecināma uz gadījumiem, kad drošības nauda iemaksāta nepareizā kontā.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka likumdevējs ir strikti nodalījis gadījumus, kuros personas iesniegto blakus sūdzību atsakāms pieņemt (t.sk. nesamaksātas valsts nodevas dēļ) un kuros tā atstājama bez virzības ar iespēju novērst trūkumus. Šāds regulējums izstrādāts ar mērķi veicināt efektīvāku un ātrāku civilprocesu, mazinot iespēju lietas dalībniekam novilcināt civilprocesu, iesniedzot tiesā dokumentus ar trūkumiem. “Pirms šo grozījumu pieņemšanas blakus sūdzību ar trūkumiem iesniegšana bija izplatīta prakse ar mērķi novilcināt tiesvedības procesus, kas negatīvi ietekmēja tiesību uz taisnīgu tiesu, tai skaitā uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, īstenošanu,” norāda Civillietu departamenta priekšsēdētājs.

Atbilstoši Augstākās tiesas praksei civilprocesā drošības naudas par blakus sūdzību iemaksa nepareizā kontā ir pamats tam, ka šāda sūdzība netiek izskatīta (piemēram, Senāta rīcības sēžu lēmumi lietās Nr.SKC-1132/2016, Nr.SKC-1741/2016, Nr.SKC-537/2019, Nr.SKC-1059/2019). Blakus sūdzības apmierināšanas gadījumā Augstākā tiesa nevar izpildīt likumā noteikto pienākumu atmaksāt drošības naudu, jo tā nav Augstākās tiesas rīcībā.

Tā kā blakus sūdzība jāiesniedz tiesā – apgabaltiesā vai atsevišķos gadījumos rajona tiesā –, kas pieņēmusi lēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, Augstākā tiesa aicina zemāku instanču tiesās nodrošināt pēc iespējas vispusīgāku informāciju lietas dalībniekiem par viņu tiesībām, kā arī sekām, kas var rasties, ja drošības nauda netiek iemaksāta atbilstošā Augstākās tiesas depozīta kontā. Augstākā tiesa aicina zemāku instanču tiesu priekšsēdētājus izvērtēt iespēju tiesas nolēmumos norādīt arī konta numuru, kurā ir jāieskaita drošības nauda par blakus sūdzību.  

Savukārt Tiesībsargs aicina Tieslietu ministriju noteikt kārtību, kādā šī situācija risināma civilprocesa ietvaros, līdzīgi kā tas šobrīd noteikts administratīvajā procesā, ar Ministru kabineta noteikumiem paredzot iespēju tiesnesim, konstatējot kļūdu, rezolūcijas veidā pieņemt lēmumu par valsts nodevas vai drošības naudas pārskaitīšanu atbilstošā kontā.

 

UZMANĪBU!

Par blakus sūdzību kasācijas instancei civillietā (tāpat par kasācijas sūdzību un pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem) drošības nauda jāiemaksā Augstākās tiesas depozītu kontā:

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģ. Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211