No 1. februāra Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores pienākumus sāk pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Rudīte Vīduša, uz laiku aizstājot tiesnesi Guntu Višņakovu viņas pagaidu prombūtnē.

Rudīte Vīduša dzimusi 1974. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 2004. gadā iegūstot jurista kvalifikāciju. Studējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu maģistrantūras programmā, apguvusi Abo akadēmijas (Somija) interneta kursu „Starptautiskā cilvēktiesību aizsardzība”, regulāri piedalās Tiesu administrācijas un Tiesnešu mācību centra rīkotajās mācībās un semināros. R. Vīduša Latvijas tiesnešu mācību centrā tiesnešiem un notāriem lasījusi lekcijas par būvniecības administratīvo procesu, sabiedrības līdzdalību un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi ar būvniecību saistītās lietās.

Juridiskā darba gaitas R. Vīduša sāka 2000. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, studiju kursa ietvaros sniedzot juridisko palīdzību sabiedrībā par atklātību „Delna”. Studiju laikā R. Vīduša bija arī žurnāla „Likums un Tiesības” juridiskā redaktore. No 2004. gada līdz 2005. gadam R. Vīduša strādāja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā par senatora palīgu, paralēli darbam piedalījās sabiedriskās politikas centra „Providus” projektā „Administratīvā procesa likuma ieviešanas veicināšanas programma”. 2005. gada februārī Saeima iecēla R. Vīdušu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi, bet kopš 2005. gada septembra viņa ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Ar tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu R. Vīdušai 2005. gada 23. decembrī piešķirta trešā kvalifikācijas klase.

Pozitīvu atsauksmi R. Vīdušas darbam devis Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, norādot, ka departamenta senatori R. Vīdušu atzinuši par vienu no piemērotākajām kandidātēm, jo vērtē viņu kā ļoti perspektīvu tiesnesi, kura mērķtiecīgi papildina savas zināšanas. Kasācijas instances tiesneši atzīst, ka spriedumi lietās, kurās apelācijas instances tiesas referējošā tiesnese bijusi R. Vīduša, ir balstīti uz rūpīgi noskaidrotiem un izvērtētiem faktiskajiem lietas apstākļiem, spriedumos pielietotā juridiskā analīze ir pārliecinoša, izdarītie secinājumi liecina par tiesiskās problēmas dziļu izpratni. Jau laikā, kad R. Vīduša Administratīvo lietu departamentā strādāja par senatora palīdzi, kolēģi viņu iepazina kā darbinieci ar lielām darba spējām un vēlēšanos katru strīdīgo jautājumu izpētīt plašāk, atsaucoties arī uz ārvalstu autoriem tiesību piemērošanas jautājumos.

Senatore G. Višņakova sakarā ar slimību tiesneses pienākumus neveic kopš 2006. gada 15. marta. Administratīvo lietu departaments līdz ar to strādā nepilnā sastāvā, un tas ietekmē gan tiesnešu noslogojumu, gan lietu izskatīšanas operativitāti. 2006. gada 2. novembrī Saeima papildināja likuma „Par tiesu varu” 79. pantu ar 1.1 daļu, nosakot, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas un saskaņošanas ar tieslietu ministru var uzdot aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs V. Jonikāns uzskata, ka ir mērķtiecīgi izmantot likumā piešķirtās tiesības. Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piekritis R. Vīdušas pārejai darbā uz Administratīvo lietu departamentu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211