Pilnveidojot un attīstot ilggadējo abpusēji vērtīgo sadarbību, Augstākā tiesa un Latvijas Universitāte noslēgušas līgumu par pastāvīgu Senāta un Juridiskās fakultātes sadarbību. Sadarbības mērķis ir pilnveidot Juridiskās fakultātes studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti, kā arī veicināt senatoru un Senāta darbinieku tālākizglītību un aktuālu tiesību jautājumu izpēti.

Sadarbība tiek attīstīta trīs virzienos: studentu mācību prakšu organizēšanā, zinātniski pētnieciskajā darbā un akadēmiski pedagoģiskajā darbā.

Senāts arvien bijis pieprasīta tiesību zinātņu studentu mācību prakses vieta. Sadarbības līgumā precīzi noteikti Universitātes un Senāta pienākumi maģistrantu prakses organizēšanā, kā arī paredzēts ar katru praktikantu slēgt trīspusēju prakses līgumu.

Sadarbojoties zinātniski pētnieciskajā jomā, noteikta kārtība Senāta piedāvāto maģistrantūras un doktorantūras studiju darbu tēmu izstrādāšanai. Senāts arī piedāvā mācībspēkus un studentus iepazīstināt ar judikatūras un citu Senāta resursu meklēšanas un izmantošanas iespējām, savukārt Juridiskā fakultāte pēc Senāta lūguma sagatavos tā darbā nepieciešamos pētījumus un atzinumus. Puses arī apņemas iespēju robežās nodrošināt piekļuvi saviem resursiem – Senāts tiesu nolēmumiem, Juridiskā fakultāte – maģistru darbiem.

Senāts un Juridiskā fakultāte sadarbosies arī mācību un tālākizglītības procesā – Senāts apņemas nodrošināt Juridiskajā fakultātē studējošajiem atsevišķas lekcijas vai seminārus par Senāta kompetences jautājumiem, savukārt Juridiskā fakultāte – senatoru un darbinieku apmācības par aktuāliem tiesību jautājumiem. Puses sadarbosies arī konferenču organizēšanā un citos pasākumos.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211