Satversmes tiesa 10. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2012-16-01 „Par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. pantam” un atzina par atbilstošu Satversmei likuma normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskajās partijās.

Satversmes tiesa atzina, ka ierobežojums ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīms mērķis – demokrātiskas valsts iekārtas un citu cilvēku tiesību aizsardzība, proti, apstrīdētā norma palīdz nodrošināt taisnīgas, neatkarīgas un objektīvas tiesu varas darbību.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma kalpo tiesu varas autoritātes nostiprināšanai un tajā noteiktā ierobežojuma pastāvēšana ir ieguvums sabiedrībai, līdz ar to apstrīdētā norma atbilst samērīguma principam.

Vienlaikus Satversmes tiesa norādīja, ka likumdevējam ir pienākums sekot tam, vai tiesību normas patiešām efektīvi pilda savu uzdevumu, un apsvērt, vai normatīvais tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs, piemērots un nepieciešams un vai tas nebūtu kādā veidā pilnveidojams. Kaut arī apstrīdētā norma atbilst samērīguma principam, likumdevējs nākotnē var izvērtēt tajā noteiktā ierobežojuma turpmāko nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā.

Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājās spēkā pasludināšanas brīdī.

Lieta Satversmes tiesā bija ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora Jāņa Neimaņa pieteikuma, kurš uzskata, ka apstrīdētā likuma „Par tiesu varu” norma nesamērīgi ierobežo tiesnesim Latvijas Republikas Satversmes piešķirtās pamattiesības apvienoties politiskajās partijās. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs bija norādījis, ka vēlas, lai viņa politiskie uzskati par norisēm sabiedrībā tiktu atbilstoši izpausti un pārstāvēti, taču persona nevar efektīvi ietekmēt politiskos procesus valstī, esot tikai vēlētāja statusā, tādēļ viņš vēlētos darboties politiskajā partijā.

Turpretī gan Tieslietu padome, gan Augstākā tiesa un Latvijas Tiesnešu biedrība, kas bija pieaicinātās personas lietā, pauda viedokli, ka likumā noteiktais aizliegums savienot tiesneša amatu ar piederību politiskajām partijām un citām politiskajām organizācijām jāsaglabā.

 

Vairāk par Satversmes tiesas spriedumu lasiet šeit

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā, skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211