Augstākās tiesas plēnums 22.aprīlī par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Pēteri Dzalbi, bet Disciplinārtiesā – Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Vēsmu Kaksti.

Pēteris Dzalbe Krimināllietu departamentu vada kopš 2011.gada. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” departamenta priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Dzalbes kandidatūru atkārtotai apstiprināšanai departamenta priekšsēdētāja amatā bija izvirzījuši visi Krimināllietu departamenta tiesneši, un plēnums atbalstīja šo priekšlikumu.

Kā Krimināllietu departamenta turpmākā darba būtisku virzienu Pēteris Dzalbe akcentēja līdzdalību likumdošanas procesos, veicinot kasācijas instances atbrīvošanu no tai neraksturīgu funkciju pildīšanas, kas Krimināllietu departamentam rada būtisku darba slodzi, kā arī ar grozījumiem Kriminālprocesa likumā samazinot lietu skaitu, kas izskatāmas kasācijas instancē. Kā svarīgu izaicinājumu departamenta darbā priekšsēdētājs redz arī starpnacionālu, līdzšinējā praksē nebijušu noziegumu izpratni un spēju iztiesāt komplicētas krimināllietas.

Arī Administratīvo lietu departamenta tiesnese Vēsma Kakste Disciplinārtiesas sastāvā tika ievēlēta atkārtoti. Disiciplinārtiesas locekļa amatam likumā noteiktais termiņš ir pieci gadi.

Vēsmu Kaksti Disciplinārtiesas locekļa amatam atkārtoti virzīja Administratīvo lietu departaments, norādot, ka tiesnese sekmīgi pildījusi pienākumus kopš 2011.gada un pierādījusi sevi kā atbilstošu šim amatam. Plēnums atbalstīja priekšlikumu.

Atskatoties uz līdzšinējo Disciplinārtiesas darba pieredzi, Vēsma Kakste norādīja, ka grūtākais bijis jaunās institūcijas darba iedibināšana, jo likumā lietu izskatīšanas process Disciplinārtiesā ir samērā maz aprakstīts. Tiesnešu darba slodze Disciplinārtiesā bijusi mainīga atkarībā no saņemto lietu skaita. Tiesnese norādīja, ka izaicinājums būtu Disciplinārtiesa kā vienota disciplinārlietu apelācijas instance visai tiesu sistēmai – ja šī ideja tiktu realizēta, iespējams, tiesnesim darbu departamentā un Disciplinārtiesā nebūtu iespējams apvienot.

Šobrīd Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai un pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai.Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši, no katra departamenta pa diviem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211