Par būtisku ieguldījumu mājokļu nozares attīstībā, veicinot likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” pieņemšanu, pieskaņoti valsts svētkiem Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu, kas ir ministrijas nozīmīgākais apbalvojums.

Ar Civilprocesa likuma grozījumiem, kuru pieņemšanu sekmējis Rihards Gulbis, atvieglota dzīvojamo māju pārvaldīšanas izdevumu un komunālo maksājumu parādu atgūšana.

Ar grozījumiem noteikts, ka no naudas, kas saņemta par pārdoto ar ķīlu apgrūtināto nekustamo īpašumu, apmierināmi prasījumi par maksājumiem, kas saistīti ar pārvaldības darbību veikšanu dzīvojamā mājā, maksājumiem uzkrājumu fondā un maksājumiem par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (komunālajiem pakalpojumiem). Vienlaikus noteikts, ka šie prasījumi apmierināmi ne vairāk kā piecu procentu apmērā no naudas, kas saņemta par nekustamo īpašumu. Tāpat ar grozījumiem šo parādu piedziņai piešķirta augstāka prioritāte arī gadījumā, kad sadalāmas no parādnieka piedzītās summas. Pārvaldīšanas izdevumi un komunālo maksājumu parādi iekļauti to prasījumu grupā, kas apmierināmi trešajā kārtā uzreiz pēc fizisko personu prasījumiem par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarīti to mantai ar noziedzīgu nodarījumu, ja zaudējumu atlīdzināšana noteikta, pamatojoties uz tiesas spriedumu civillietā vai administratīvo pārkāpumu.

Attiecībā uz šādu grozījumu nepieciešamību Senāta Civillietu departaments, sniedzot  viedokli par likumprojektu atbildīgajai Saeimas komisijai, uzsvēra, ka likumprojekts ir vērsts uz dzīvokļu īpašnieku kopības (visu dzīvokļu īpašnieku) interešu aizsardzību dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksas parādu piedziņas gadījumā, taču vienlaikus nav pretrunā arī hipotekāro kreditoru interesēm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211