Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa veikuši pētījumu par tiesu īstenoto sodu politiku, notiesājot pēc Krimināllikuma (KL) 175.panta 3.daļas par zādzību, iekļūstot dzīvoklī, citā telpā, glabātavā vai transportlīdzeklī, un pēc KL 175.panta 4.daļas par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību.

Pētījuma ietvaros analizēti spēkā stājušies tiesas spriedumi, kas pasludināti no 2006. gada 4. janvāra līdz 1. decembrim vienpadsmit rajonu (pilsētu) tiesās. Skatīti 245 pirmās instances tiesas spriedumi, ko taisījuši 39 tiesneši, notiesājot 365 personas, kuras izdarījušas KL 175.panta 3.daļā paredzēto noziegumu, bet 17 sodītas pēc KL 175.panta 4.daļas.

Apkopojot un analizējot tiesu praksi, uzmanība pievērsta soda noteikšanas vispārīgo principu ievērošanai, piespriesto kriminālsodu veidiem un mēriem, papildsodu piemērošanai un nosacītās notiesāšanas piemērošanai. Apkopojums ļauj secināt par kopējām sodu politikas iezīmēm un tendencēm.

Secināts, ka pirmās instances tiesu īstenotā sodu politika ir vienveidīga un kopumā atbilst KL definētiem soda mērķiem. Taču, kaut gan KL 175.panta 3.daļā paredzētais noziegums atzīstams par smagu, bet 4. daļā – par sevišķi smagu, tiesu prakse attiecīgus nodarījumus nevērtē kā ļoti kaitīgus sabiedrībai un visās analizējamajās lietās tiesas bija tendētas uz vieglākā soda piemērošanu.

Ar nosacītu brīvības atņemšanu pēc KL 175.panta 3.daļas sodīti 66% notiesāto, arī sodot pēc KL 175.panta 4.daļas, no 17 notiesātajiem reāla brīvības atņemšana piemērota tikai 8 personām. Reālas brīvības atņemšanas iemesls bieži vien ir nevis izdarītā smagums, bet fakts, ka saskaņā ar likumu apsūdzētajam jānosaka galīgais sods reālās brīvības atņemšanas veidā, jo ir apstākļi, kas nepieļauj nosacītas notiesāšanas piemērošanu.

Arī piespriežot reālu brīvības atņemšanu, tiek piemērots iespējami mazāks termiņš. Persona, kas vainīga KL 175.panta 4.daļā paredzētā nozieguma izdarīšanā, var būt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu, ar policijas kontroli uz laiku līdz 3 gadiem. Reāli bargākais sods, kas piespriests analizētajās lietās, bija 4 gadi.

Notiesājot par kvalificēto zādzību, tiesas tendētas uz paredzētā minimālā soda izvēli, it īpaši, piespriežot sodu pēc KL 175.panta 4.daļas. Kaut gan tiesas konstatē un atsaucas uz atbildību pastiprinošiem apstākļiem, praksē šie fakti minimāli ietekmē soda veida un mēra izvēli. Nereti atbildību pastiprinošo apstākļu esamība ir vērtēta vien kā fakts, kas neļauj piemērot KL 49.pantu un piespriest sodu, kas ir vieglāks par panta sankcijā paredzēto. Soda mēra un veida izvēli minimāli ietekmē tādi fakti kā zādzības izdarīšana atkārtoti, izdarīto zādzību skaits, zādzības izdarīšana personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, noziedzīgu nodarījumu recidīvs, nozagtās mantas vērtība, noziedzīgu nodarījumu kopība.

Analizētajās lietās 51 persona (14%) pēc KL 175.panta 3.daļā paredzētā nozieguma izdarīšanas pirmstiesas kriminālprocesa laikā noslēdza vienošanos ar procesa virzītāju par vainas atzīšanu un sodu. Tiesas apstiprināja visas noslēgtās vienošanās un piesprieda tajās paredzēto soda veidu un mēru. Vienošanās procesu aktīvi piemēro Zemgales, Kurzemes un Rīgas tiesu apgabalos, savukārt Vidzemes un Latgales tiesu apgabalos šādu lietu skaits ir mazāks. Tiesu prakses apkopojumā atzīmēts, ka tiesām jāņem vērā, ka gadījumos, kad vienošanās protokolā apsūdzētajiem paredzētais piespriežamais sods ir acīmredzami netaisnīgs tā mīkstuma vai bardzības ziņā, tiesai ir jāatsaka apstiprināt šādu vienošanos.

Tiesu prakses apkopojums nosūtīts rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām, tieslietu ministram un ģenerālprokuroram. Pilnu apkopojuma tekstu var izlasīt Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv/ Tiesu prakses apkopojumi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211