Nosakot sodu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, netiek pienācīgi izvērtēts cilvēku tirdzniecības noziegumu un ar to saskarīgo noziedzīgo nodarījumu raksturs un kaitīguma pakāpe, kā rezultātā sods nereti ir neadekvāts izdarītajam un neatbilst Krimināllikumā noteiktajiem soda mērķiem, tostarp preventīvajam mērķim panākt, lai ne tikai notiesātais, bet arī citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas – secināts Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesores juridisko zinātņu doktores Valentijas Liholajas sagatavotajā apkopojumā “Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību”. Tiesu prakses pētījums apspriests un akceptēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē.

Pētījumā analizēta tiesu prakse lietu izskatīšanā par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai, analizējot 2009.–2013.gada tiesu nolēmumus par Krimināllikuma 154.1 un 165.1pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Analizēti 62 tiesu nolēmumi (51 pirmās instances tiesas spriedums un 11 apelācijas un kasācijas instances tiesas nolēmumi), kas taisīti 11 Latvijas tiesās un līdz pētījuma pabeigšanai stājušies likumīgā spēkā.

Analizētajos kriminālprocesos pie atbildības sauktas 75 personas, to skaitā 24 sievietes, 65 personas apsūdzētas un atzītas par vainīgām 165.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tas ir, par personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai, un 10 personas apsūdzētas cilvēku tirdzniecībā, atbildība par ko paredzēta KL 154.1 pantā.

Pret 33 apsūdzētajiem krimināllietas izskatītas, neveicot pierādījumu pārbaudi, 14 gadījumos krimināllietas izskatītas vienošanās procesā.

Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti salīdzināti ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Judikatūras nodaļas 2006.gadā veiktā pētījuma „Tiesu prakse lietās par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai” rezultātiem un secināts, ka tajā konstatētās kļūdas un nepilnības cilvēku tirdzniecības noziegumu kvalifikācijā lielā mērā ir novērstas.  

Pētījums veikts projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāta Noziedzības novēršanas un apkarošanas programma, līdzfinansē Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Pētījums “Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211