Latvijas Universitāte pēc Augstākās tiesas pasūtījuma organizējusi tiesu prakses pētījumu „Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums”.

Pētījumā, ko izstrādāja  tiesību zinātņu doktore docente Diāna Hamkova, aptverti gan krimināltiesību teorijas, gan tiesu prakses jautājumi.

Pētījuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumu analīze, to papildinot ar ieskatu arī pirmās instances un apelācijas tiesu nolēmumos. Nolēmumi stājušies spēkā laikā no 2013.gada līdz 2017.gadam, atsevišķi no tiem – arī pirms 2013.gada.

Tiesu prakses apkopojumam pievienoti Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulces secinājumi un rekomendācijas.

Būtiska kaitējuma konstatēšana un tā precīza pamatošana kā kvalifikācijas problēmjautājums identificēts jau 2004.gadā Augstākās tiesas veiktajā tiesu prakses apkopojumā „Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju atbildīgo darbinieku izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem (2002–2003.)”. Jautājuma aktualitāti apstiprina arī turpmākie tiesu prakses apkopojumi – „Tiesu prakse krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu” un “Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas”. 

Gan iepriekšējie, gan aktuālais tiesu prakses pētījums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā.

Skatiet to šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211