Pieredzes apmaiņas programmā Senāta Krimināllietu departamentā 11.janvārī darbu sāk Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde. Līdz jūnija beigām tiesnese apgūs kasācijas instances darbības pieredzi praktiskā darbā departamentā.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova par apgabaltiesas tiesneses stažēšanās plānu saka: “To var izteikt ļoti īsi – tas būs vēl viens senators, tikai bez paraksta tiesībām. Proti, tiesnese pilnībā iekļausies mūsu darba ritmā, piedalīsies sapulcēs, tiesībjautājumu apspriedē, gatavos nolēmumu projektus, caurskatīs topošos tiesu prakses apkopojumus, kopā ar mums dalīsies viedoklī par likumprojektiem, gatavos mācību materiālus rajona tiesnešiem utt. Tātad – darīs visu, kas būtu jādara senatoram.”

Domājot par potenciālajiem kandidātiem pieredzes apmaiņai, departamentā cerēja, ka tie nāks no apelācijas instances un varēs pilnīgāk iekļauties procesā, jo būs tam nepieciešamā zināšanu un pieredzes bāze. Viņiem darbošanās Senātā arī visvairāk noderēs turpmākajā darbā, jo ļaus tiešāk saprast, kāds ir mehānisms apelācijas nolēmumu pārbaudei Senātā.

Silva Reinholde, kurai ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze tiesu sistēmā, iespēju gūt pieredzi Augstākajā tiesā vērtē kā būtisku papildinājumu savām profesionālajām zināšanām un prasmēm, kā arī kā pienesumu apgabaltiesas darbam kopumā. “Kvalitatīvs, tiesisks, taisnīgs un visiem saprotams tiesas nolēmums ir pamats tam, lai sabiedrība uzticētos tiesām kopumā. Tas ir saistīts ar vienotu tiesu praksi, kuras veidošanā svarīgu vietu ieņem Senāta nolēmumi un judikatūras tendences. Iespēja būt klāt uz izprast Senāta nolēmumu tapšanas procesu, piedalīties un iesaistīties senatoru diskusijās, sagatavot nolēmumu projektus, padziļināti izpētīt atsevišķus prakses jautājumus, pilnveidos manas analītiskās prasmes un nolēmumu sagatavošanas prasmes, liks paraudzīties uz jautājumiem no cita skatupunkta, ko savukārt varēšu turpmāk pielietot, gan sagatavojot nolēmumus, gan apspriedēs ar saviem kolēģiem,” savu motivāciju pusgadu iziet no ierastā darba ritma pamato Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja. Viņa ir pārliecināta, ka šāda pieredze ļaus paaugstināt apgabaltiesas kā apelācijas instances tiesas kvalitatīvu izaugsmi kopumā.

Ieguvumus no pieredzes apmaiņas redz arī Senāta Krimināllietu departaments. “Sadarbības procesā varam nepastarpināti izzināt zemāku instanču tiesu sarežģījumus Senāta prakses apguvē, uzzināt atšķirīgus viedokļus par judikatūru, iespējams, apjaust kādu jaunu mehānismu, kas uzlabotu Senāta judikatūras apguvi un izpratni apgabaltiesās,” saka departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova. Viņi cer uz atklātu abpusēju sadarbību un ir ieinteresēti uzzināt arī aktuālos tiesībjautājumus tiesu apgabalos.

Augstākās tiesas piedāvātajā pieredzes apmaiņas programmā šogad piedalīsies vēl trīs pirmās un otrās instances tiesneši. Civillietu departamentā no 25.janvāra līdz 30.jūnijam stažēsies Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Stuberovska, Administratīvo lietu departamentā no 1.februāra līdz 30.jūlijam Administratīvās rajona tiesas tiesnese Daiga Lubāne, bet otrajā pusgadā Krimināllietu departamentā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Daina Treija.

Piemērotākie pretendenti tika izraudzīti konkursa kārtībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211